Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 14779Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming (nr. WJZ / 18042996), tot wijziging van het Besluit mijnbouwschade Groningen in verband met het verlenen van een ondermandaat, volmacht en machtiging aan de leden van de commissies en enige andere aanpassingen

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 4:81 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mijnbouwschade Groningen wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 3, negende lid, worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 10. De voorzitter van de Commissie, de voorzitter van de deelcommissie mijnbouwschade en de voorzitter van de deelcommissie bezwaar kunnen ieder voor zich binnen hun werkterrein aan een lid van de Commissie, een lid van de deelcommissie mijnbouwschade, respectievelijk een lid van de deelcommissie bezwaar, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de in het tweede, respectievelijk derde lid bedoelde taken.

 • 11. De voorzitter van de Commissie kan aan een lid van de Commissie ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen binnen zijn werkterrein voor het nemen van besluiten voor personele aangelegenheden van de Commissie.

B

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

 • 1. Aan de voorzitters en andere leden wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij:

  • a. voor de voorzitters en niet-technische leden de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

  • b. voor de technische leden een uurtarief wordt vastgesteld van € 175.

 • 2. De arbeidsduurfactor wordt vastgesteld op 0,444, met uitzondering van de deelcommissie bezwaar waarbij de arbeidsduurfactor wordt vastgesteld op 0,333 en kan worden aangepast door de Minister van Economische Zaken en Klimaat indien hiertoe aanleiding is.

 • 3. De arbeidsduurfactor als bedoeld in het tweede lid kan worden aangepast door de Minister van Economische Zaken en Klimaat indien hiertoe aanleiding is. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt de aanpassing bekend in de Staatscourant.

 • 4. De vergoeding van de voorzitter en de leden van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen is inbegrepen in de vergoeding die ze ontvangen voor de werkzaamheden voor de deelcommissies waar ze lid van zijn.

 • 5. Personen die een functie vervullen bij instellingen of organisaties als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ontvangen geen vergoeding op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

C

Aan artikel 9, worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 3. Aan de voorzitter van de Commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de in het tweede lid bedoelde taken.

 • 4. Aan de voorzitter van de Commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten voor de personele aangelegenheden van de Commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen.

 • 5. De voorzitter van de Commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen kan binnen zijn werkterrein aan een lid van de Commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen voor het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de in het tweede lid bedoelde taken.

D

In artikel 10, tweede lid, wordt ‘De artikelen 3, vierde tot en met negende lid’ vervangen door: De artikelen 3, vierde tot en met het zevende lid.

E

Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15

Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 maart 2018 en werkt terug tot en met 9 maart 2018, met uitzondering van artikelen 3, tweede en derde lid, 9, eerste lid en bijlage 1, behorende bij artikel 2 van het Besluit mijnbouwschade Groningen, die in werking treden met ingang van 19 maart 2018.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 maart 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E. D. Wiebes

TOELICHTING

Het Besluit mijnbouwschade Groningen (hierna: Besluit) wordt op enkele punten aangepast. De wijzigingen zien op het vastleggen van de mogelijkheid tot het geven van ondermandaat, volmacht en machtiging. Daarnaast wordt aan een aantal artikelen van het Besluit terugwerkende kracht toegekend zodat de voorzitters en leden van de commissies al voor 19 maart 2018 – de datum waarop zij belast worden met de schadeafhandeling – van start kunnen gaan met de voorbereidingen. Tot slot is de salariëring van de voorzitters en leden op enkele punten aangepast en nader uitgewerkt.

Ter verduidelijking van de eisen die worden gesteld aan de voorzitters en leden van de commissies merk ik op dat zij geen ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat mogen zijn. Een ambtenaar buiten het ministerie zoals bijvoorbeeld een hoogleraar of rechter die voldoet aan de criteria uit het Besluit kan benoemd worden tot lid of voorzitter van de commissies.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes