Vastgesteld bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o., gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

De planologische situatie voor het sportpark Den Donk en de directe omgeving is opnieuw vastgesteld. Het huidige bestemmingsplan Sportpark Den Donk dateert uit 2006 en wordt hiermee geactualiseerd. Daarnaast zijn er in en rond het gebied een aantal nieuwe ontwikkelingen die op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk zijn en die mogelijk worden gemaakt. Het gaat om:

 • 1.

  de bouw van een nieuw zwembad en sporthal, ter vervanging van de sportaccommodatie de Leye;

 • 2.

  een nieuw scoutinggebouw met buitenruimte;

 • 3.

  nieuwe parkeerplaatsen bij ’t Seuverick;

 • 4.

  de landschappelijke inpassing en waterberging die voor de nieuwe ontwikkelingen nodig zijn.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Sportpark Den Donk e.o., NL.IMRO.0824.BPDENDONK-VA01, gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 16 maart 2018 tot en met 26 april 2018 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

 • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

   

  ­

Herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant

Voor de nieuwe parkeerplaatsen bij ’t Seuverick is de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant, zoals deze was opgenomen in de Verordening ruimte, aangepast. Het besluit tot deze aanpassing is op 20 februari 2018 genomen door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende dezelfde termijn als het bestemmingsplan ter inzage bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor en zijn te vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/. 

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

 • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten over de herbegrenzing kan geen beroep worden ingediend.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven