Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2018, 14549OverigOntwerp wijzigingsplan Oosterweg 17

Logo Heemskerk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp wijzigingsplan ‘Oosterweg 17’ met nummer NL.IMRO.0396.WPOosterweg17-OW01 met ingang van 13 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis en raadpleegbaar is op www.heemskerk.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het wijzigingsplan Oosterweg 17 voorziet in de omzetting van de agrarische bestemming naar de bestemming ‘overig-tuinderswoning’ teneinde de bestaande woning als burgerwoning te mogen bewonen.

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken op het wijzigingsplan. U moet uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1,1960 AA Heemskerk. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.