Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 14212OverigVaststelling bestemmingsplan Evenemententerreinen

Logo Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 20 februari 2018 het bestemmingsplan Evenemententerreinen vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan Evenemententerreinen richt zich op de mogelijke evenemententerreinen en de evenementen die daar gehouden kunnen worden. Kleinere of mobiele evenementen die gemeentebreed worden gehouden (zoals een straatfeest of verenigingsfeest in het eigen gebouw) worden op basis van de APV geregeld. Deze zijn soms vergunningvrij, maar kunnen ook meldingsplichtig zijn. Dat is van belang als er bijvoorbeeld wegen afgezet worden. De nooddiensten, zoals brandweer of ambulances) moeten immers weten welke routes zij kunnen gebruiken om snel bij noodgevallen ter plaatse te zijn.

 

Uit de jurisprudentie (AbRvS 11 maart 2015, nr. 201400649/1/R4 en AbRvS 5 augustus 2015, nr. 201502301/1/R6) volgt ook dat als een milieu-omgevingsvergunning of een APV-evenementenvergunning specifieke voorschriften bevat ten aanzien van evenementen, dit niet wil zeggen dat er in het bestemmingsplan geen voorschriften meer hieromtrent hoeven te worden opgenomen. Bij een evenement met een kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel is het bestemmingsplan geen belemmering. Een dergelijk evenement heeft geen structurele invloed op de woonkwaliteit. De opname van een evenementenregeling hiervoor in het bestemmingsplan of met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan kan achterwege blijven. Bij niet incidentele en/of langdurende evenementen moet er een regeling in het bestemmingsplan worden opgenomen. Een planologische regeling van evenementen kan dan niet achterwege blijven.

 

Terinzageligging

Het bestemmingsplan Evenemententerreinen ligt met ingang van 13 maart 2018 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1, De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam Evenemententerreinen of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP71EVENEMENTEN-VA01 invult, wordt u direct naar het bestemmingsplan geleid.

 

Beroepsmogelijkheden

Voor het bestemmingsplan geldt dat vanaf 13 maart 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te stellen;

belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen het eerdere besluit tot vaststelling hoeven niet opnieuw beroep aan te tekenen. Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt een aanhangig bezwaar of beroep geacht mede te zijn gericht tegen een latere wijziging van het bestreden besluit.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA  's-Gravenhage.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet worden gericht aan:De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Heerhugowaard,

13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

11RO05s