Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2018, 142OverigOntwerp-Woonvisie Gelders Eiland 2017

Logo Rijnwaarden

Burgemeester en wethouders van Rijnwaarden hebben op 19 december 2017 ingestemd met de ontwerp ‘Woonvisie Gelders Eiland 2017’. De ontwerp-Woonvisie ligt vanaf donderdag 4 januari 2018 zes weken ter inzage. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen.

Koers Woonvisie

De ontwerp-Woonvisie is gebaseerd op de Omgevingsvisie, de Zevenaarse Woonvisie, onderzoek en lokale inbreng. Een duurzame woningvoorraad, die voor huidige en toekomstige huishoudens op het Gelders Eiland voorziet in de kwalitatieve en kwantitatieve woonvraag. Een woningvoorraad, waar ook inwoners die moeilijk zelfstandig een geschikte woning kunnen vinden, een thuis kunnen vinden. De gemeente werkt samen met partners en inwoners aan een goed functionerende woningmarkt. De gemeente pakt hierbij de rol van regisseur en maakt afspraken met uitvoerende partijen.

Herindeling Rijnwaarden-Zevenaar

Deze ontwerp-Woonvisie sluit aan bij het actuele Woonbeleid van de huidige gemeente Zevenaar en biedt waar dat wenselijk is lokaal maatwerk. Na vaststelling van deze ‘Woonvisie Gelders Eiland 2017’ is er in de nieuwe gemeente Zevenaar actueel Woonbeleid voor de gehele gemeente. Besluitvorming over de Woonvisie vindt in 2018 plaats binnen de nieuwe gemeente Zevenaar.

Ter inzage

De ontwerp ‘Woonvisie Gelders Eiland 2017’ ligt van donderdag 4 januari 2018 tot en met woensdag 14 februari 2018 voor een ieder ter inzage. Stukken kunnen worden ingezien bij de servicebalie, BAThuis, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdagvan 8.30 tot 12.30 uur en woensdag van 16.00 tot 19.30 uur. Tevens kunt u de ontwerp-Woonvisie digitaal inzien via de link op deze pagina onder het kopje ‘gerelateerde informatie’.

Indienen inspraakreacties

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie heeft de voorkeur. Stuur uw reactie naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Maak voor een mondelinge reactie een afspraak met Jan-Willem Heijsteeg via telefoonnummer 0316 595 111.

Vervolg

De inspraakreacties en de voorgestelde verwerking ervan vatten wij samen in een inspraakverslag. De Woonvisie inclusief wijzigingen na inspraak wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van de (nieuwe) gemeente Zevenaar. De vastgestelde Woonvisie zal na het besluit van de gemeenteraad bekend worden gemaakt. Deze visie is voor inwoners niet direct bindend. Er is daarom geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid na vaststelling door de gemeenteraad.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jan-Willem Heijsteeg. Vanaf 8 januari 2018 is hij bereikbaar via het telefoonnummer 0316 595111 of per mail j.heijsteeg@zevenaar.nl.