Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 14036Interne regelingen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 2018, nr. 2018-0000029378, tot wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, aanhef en onderdeel k, en 8, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van het derde en vierde lid tot het vierde en vijfde lid, wordt in artikel 2 een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Aan het hoofd van de Operatie staat de manager Operatie.

B

In artikel 3, aanhef, wordt ‘De regiomanagers, de manager Bedrijfsbureau en de programmamanager’ vervangen door: De manager Operatie, de regiomanagers, de manager Bedrijfsbureau en de programmamanager.

C

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 3a ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

De manager Operatie is verantwoordelijk voor:

  • a. het doorontwikkelen van de Operatie waarbij invulling wordt gegeven aan de visie en waarden van de Rijksschoonmaakorganisatie;

  • b. het aansturen van de operationele schoonmaak en hiervoor eindverantwoordelijkheid dragen.

D

In artikel 7, aanhef, wordt ‘Aan de regiomanagers, de manager Bedrijfsbureau, de programmamanager en de rayonmanagers’ vervangen door: Aan de manager Operatie, de regiomanagers, de manager Bedrijfsbureau, de programmamanager en de rayonmanagers.

E

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘De regiomanagers, de manager Bedrijfsbureau en de programmamanager’ vervangen door: De manager Operatie, de regiomanagers, de manager Bedrijfsbureau en de programmamanager.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt ‘de regiomanagers’ vervangen door: de manager Operatie en de regiomanagers.

F

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

  • 1. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de manager Operatie.

  • 2. Bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de directeur en de manager Operatie, worden voor de duur van de afwezigheid of verhindering, de taken en bevoegdheden van de directeur waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

  • 3. Bij afwezigheid of verhindering van een regiomanager of een rayonmanager worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 maart 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, N.T.C.M. Dukker Directeur Rijksschoonmaakorganisatie

TOELICHTING

Om eenduidige en eenhoofdige leiding en aansturing in de operatie te realiseren, is besloten tot de instelling van de functie manager Operatie. Deze functionaris is naast de aansturing van de operatie ook verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van een vernieuwde werkwijze in de operatie. Daarnaast worden de bevoegdheden van de manager Operatie en de plaatsvervanging binnen de Rijksschoonmaakorganisatie aangepast aan de nieuwe situatie.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, N.T.C.M. Dukker Directeur Rijksschoonmaakorganisatie