Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2018, 13890Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan (gewijzigd vastgesteld door de Raad)

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 30 januari 2018 het bestemmingsplan “Asten Kanaalweg 5-8 (Westelijke Poort Asten) 2016” gewijzigd heeft vastgesteld en de geluidzone industrielawaai ‘Industrieterrein Sluis XI/Half Elfje’ ingevolge artikelen 54 en 41 van de Wet Geluidhinder te wijzigen in die zin dat de gronden gelegen binnen de bestemming ‘Bedrijf’ worden toegevoegd aan het industrieterrein en waarmee uitsluitend de binnengrens van de geluidzone wijzigt.

De wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan hebben betrekking op:

-de beantwoording van de zienswijze van de gemeente Someren;

-ambtshalve tekstuele wijzigingen

 

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer isNL.IMRO.0743.BP02016005-VS01.gml. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens ligt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 9 maart 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

 

Tegen het besluit van de gemeenteraad inzake vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van 10 maart 2018 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.