Bekendmaking vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen

Logo Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat Provinciale Staten van Groningen op 31 januari 2018 het inpassingsplan Agrarische bouwpercelen gewijzigd hebben vastgesteld.

Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen

In de Omgevingsverordening van de Provincie Groningen zijn regels opgenomen over de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen. Die regels behelzen onder meer dat bij uitbreiding van een agrarisch bouwperceel de 'maatwerkmethode' (een methode van overleg met als doel tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag overeenstemming te bereiken over de omvang, situering en inrichting van het agrarisch bouwperceel) moet worden toegepast. Uit de omgevingsverordening en uit de Omgevingsvisie blijkt voorts dat bij uitbreiding van een agrarisch bouwperceel tot een omvang tussen twee en vier hectare bovendien het Groninger Verdienmodel (een methode om te bepalen of een agrarisch bedrijf een sprong in duurzaamheid maakt) dient te worden toegepast.

In de regels is niet voorzien in de situatie dat een agrarisch bedrijf uitbreidt op een nabijgelegen agrarisch bouwperceel. Omdat de gevolgen van een dergelijke uitbreiding vergelijkbaar zijn met de gevolgen van uitbreiding van een agrarisch bouwperceel, hebben Provinciale Staten een Inpassingsplan vastgesteld..

Het inpassingsplan voorziet in de toepassing van de maatwerkmethode in die situatie dat een agrarisch bedrijf uitbreidt op een agrarisch bouwperceel dat geheel of deels op een afstand van 50 meter of minder is gelegen van het agrarisch bouwperceel dat aan het uit te breiden bedrijf is toegekend en waarbij de gezamenlijke oppervlakte van beide bouwpercelen een omvang heeft tussen de 1 en 2 hectare. Voorts voorziet het inpassingsplan in de toepassing van de maatwerkmethode en de toepassing van het Groninger Verdienmodel in een situatie dat een agrarisch bedrijf uitbreidt op een agrarisch bouwperceel dat geheel of deels op een afstand van 50 meter of minder is gelegen van het bouwperceel dat is toegekend aan het uit te breiden bedrijf, en de gezamenlijke oppervlakte van de bouwpercelen meer dan 2 hectare bedraagt. Het inpassingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de provincie Groningen.

Tegen het ontwerp-inpassingsplan zijn zienswijzen ingediend, welke hebben geleid tot enige wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan.

Terinzagelegging

Het vastgestelde inpassingsplan agrarische bouwpercelen en de zienswijzennota liggen met ingang van 13 maart 2018 tot en met 23 april 2018 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn tijdens kantooruren in te zien in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4, Groningen Daarnaast is het vastgestelde inpassingsplan Agrarische bouwpercelen in te zien op de website www.provinciegroningen.nl en op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de ID-code NL.IMRO.9920.IPagrarischebouwpc-VA01.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het ontwerp-inpassingsplan naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn waarin het plan ter inzage ligt tegen het inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijzen hebben ingediend, tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het inpassingsplan zijn aangebracht.

Het instellen van beroep schorst de werking van het inpassingsplan niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie

Voor vragen en nadere informatie over de procedure kunt u terecht bij de provincie Groningen. U kunt hierover contact opnemen met de heer M.O. van der Veen, telefoonnummer (050) 3164037.

 

Naar boven