Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2018, 1371VergunningenOmgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan), Luijnhorststraat 16 te Didam (oprichten grondopstelling voor opwekking duurzame energie door middel van zonnepanelen)

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in afwijking van de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van een grondopstelling met 96 zonnepanelen (ten behoeve van het opwekken van duurzame energie) op de locatie Luijnhorststraat 16 te Didam.

De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van een stalen palenconstructie (120 palen) met daarop bevestigd de 96 zonnepanelen, alsmede in de aanleg van een ondergrondse warmtebuffer (< 5 m²) aan de achterzijde van het erf Luijnhorststraat 16.

De verleende vergunning heeft betrekking op de activiteiten:

- Bouwen;

- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan);

De verleende omgevingsvergunning is inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning zoals deze eerder ter inzage heeft gelegen.

De omgevingsvergunning en de van de omgevingsvergunning deel uitmakende stukken (waaronder de aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen en de ruimtelijke onderbouwing) zijn gedurende 6 weken te raadplegen bij de receptie van het gemeentehuis, locatie Didam, Bergvredestraat 10. Voor het inzien van de stukken wordt geadviseerd een afspraak te maken. De stukken zijn tevens te raadplegen via www.montferland.info.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent de ontwerpvergunning naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de verleende omgevingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Tevens kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende voor zover dat beroep betrekking heeft op de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van de omgevingsvergunning (5 januari 2018). De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning niet op. Indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist, kan gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Didam 10 januari 2018