Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 13668VergunningenRectificatie: Uitgebreide voorbereidingsprocedure, kennisgeving ontwerpbeschikking, bouwen van 6 woningen, Oterlekerweg 12, Stompetoren

Logo Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1841GP12

 

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

 

Oterlekerweg 12 Stompetoren: bouwen van 6 woningen

Datum einde zienswijzentermijn: 6 april 2018

 

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langskomen? Maak een afspraak.

 

Eenieder kan gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend