Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 13095

Gepubliceerd op 9 maart 2018 09:00
Inhoudsopgave

Bekendmaking gecoördineerde besluiten bestemmingsplan en omgevingsvergunning Middenweg 82, Middenbeemster

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van een paardenstal, paddock en mestplaats ten behoeve van de vestiging van een KI-station op het perceel Middenweg 82 met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

 

  • 1.

    de gemeenteraad heeft op 20 februari 2018 het bestemmingsplan ‘Middenweg 82, Middenbeemster’ vastgesteld (ID-code: NL.IMRO.0370. 2017Middenweg82-VA01). Het bestemmingsplan maakt het oprichten van een paardenstal, paddock en mestplaats ten behoeve van de vestiging van een KI-station mogelijk. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld;

  • 2.

    burgemeester en wethouders hebben op 5 maart 2018 de omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een paardenstal, paddock en mestplaats ten behoeve van de vestiging van een KI-station.

 

Het vastgestelde plan en de verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van 12 maart tot en met 23 april 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het bestemmingsplan is eveneens te raadplegen via de gemeentelijke website www.beemster.net/bestemmingsplannen en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Rechtsmiddelen

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van maandag 12 maart tot en met 23 april 2018.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpomgevingsvergunning naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Purmerend, 8 maart 2018.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl