Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenStaatscourant 2018, 13063VerkeersbesluitenGemeente Schagen- Verkeersbesluit bebordingsplan kruising Dorpsstraat-Veilingweg, Tuitjenhorn.

Logo Schagen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen; Krachtens de “Mandaatregeling gemeente Schagen”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 januari 2016, heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan het hoofd afdeling Openbaar Gebied gemandateerd.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, is overleg gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland. Deze heeft zich d.d. 29 juni 2016, tijdens een verkeersoverleg, vanuit verkeersoptiek akkoord verklaard met de maatregel;

 

Motivering

Op dit moment is het kruispunt Dorpsstraat- Veilingweg niet verkeersveilig ingericht waardoor er verkeersonveilige situaties ontstaan.

In de bestaande situatie begint de verhardingen gebreken te vertonen en moet het riool onder de kruising worden vervangen.

Door het aanbrengen van een verhoogd, rood plateau met taludbelijning wordt de situatie duidelijker aangegeven dat het hier een gelijkwaardige kruising betreft. Deze aanpassing valt onder het Duurzaam Veilig inrichten van wegen.

Het veilig oversteken van fietsers en voetgangers wordt door aanpassing van dit kruispunt duidelijker en verbeterd.

 

Samenvattend: door de aanpassing van de kruising Dorpsstraat-Veilingweg zal deze kruising voor alle bestuurders beduidend veiliger worden. Door het aanbrengen van een plateau, gelijkwaardig kruispunt, zal de snelheid naar beneden gaan hetgeen de veiligheid op dit tracé bevordert.

 

Overwegende ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overeenkomstig artikel 21 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Overwegende dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Bewoners en belanghebbende zijn geïnformeerd over de herinrichting van het kruispunt Dorpsstraat- Veilingweg.

Overwegende dat het voorgestelde gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Schagen is gelegen en daarom ook bij de gemeente Schagen in beheer is.

Besluit

Het bebordingsplan voor de aanpassing kruising Dorpsstraat- Veilingweg te Tuitjenhorn wordt uitdrukking gegeven door;

Het verwijderen van de verkeersborden G12a (verplicht fiets/ bromfietspad) met onderborden OB501L en OB502, B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) op de kruising Dorpsstraat- Veilingweg te Tuitjenhorn;

Het plaatsen van de verkeersborden G11 (verplicht fietspad), met onderborden OB502 en B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) op de kruising Dorpsstraat- Veilingweg te Tuitjenhorn;

De bebording en markering te plaatsen en aan te brengen zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

 

Mededelingen

De bekendmaking van het besluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college. Ook andere belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer J.A.M. Schellevis

hoofd afdeling Openbaar Gebied

Datum 1 maart 2018