Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2018, 12368Overig

Ontwerpwijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennis van het voornemen ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) de aanwijzingsbesluiten van de in de tabel hieronder genoemde honderd Natura 2000-gebieden te wijzigen.

De bedoeling van het wijzigingsbesluit is het corrigeren van wat ten aanzien van de te beschermen habitattypen van Bijlage 1 en soorten van Bijlage 2 van de Habitatrichtlijn niet goed is gegaan bij het publiceren van de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten. Het betreft vooral het alsnog beschermen van habitattypen en soorten die op het moment van aanwijzen (in voldoende mate en duurzaam) aanwezig bleken te zijn. Deze waarden en de daarvoor gestelde instandhoudingsdoelstellingen worden met dit wijzigingsbesluit aan de betreffende aanwijzingsbesluiten toegevoegd. In een beperkt aantal gevallen bleken typen en soorten op het moment van aanwijzen niet (in voldoende mate en duurzaam) aanwezig te zijn. Deze worden met dit wijzigingsbesluit verwijderd.

In de tabel onder aan deze kennisgeving wordt per Natura 2000-gebied aangegeven om welke wijzigingen het gaat.

Waar en hoe kunt u het ontwerpwijzigingsbesluit inzien?

Tijdens de periode van terinzagelegging van 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018 kunt u het ontwerpwijzigingsbesluit digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van LNV en bij de provincies. Houdt u daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Bezoekadressen:

Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC te Den Haag

Provincie Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ te Assen

Provincie Flevoland, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad

Provincie Friesland, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem

Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen

Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Randwyck-Maastricht

Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem

Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Provincie Zeeland, Abdij 6, 4331 BK Middelburg

Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

Hoe kunt u reageren op het ontwerpwijzigingsbesluit?

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren brengen. U kunt een zienswijze indienen bij het Ministerie van LNV van 9 maart tot en met 19 april 2018. U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent, het Natura 2000-gebied waar de zienswijze zich op richt, én waarom u het niet eens bent met dat besluit.

Digitaal

Bij voorkeur brengt u uw zienswijze per e-mail naar voren. Uw digitale reactie kunt u van 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018 sturen naar: zienswijzenatura2000@minez.nl.

Per post

Uw schriftelijke reactie kunt u van 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018 sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

T.a.v. Natura 2000 o.v.v. ontwerpbesluit Aanwezige waarden

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Mondeling

Indien u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk 19 april te doen via het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088-042 42 42. Overeenkomstig artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een verslag gemaakt van hetgeen mondeling naar voren is gebracht.

Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. Na afloop van de inspraakprocedure worden alle reacties gebundeld. Mede op basis van de reacties neemt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uiteindelijk het definitieve aanwijzingsbesluit. Beroep tegen een definitief besluit is in beginsel alleen mogelijk door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend.

Waarop kunt u reageren?

U kunt alleen reageren op de gewijzigde onderdelen van de aanwijzingsbesluiten, zoals opgenomen in het ontwerpwijzigingsbesluit.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42 (lokaal tarief).

Wijzigingen per gebied:

Natura 2000-gebied

Aard van de wijziging(en)

001

Waddenzee

Toevoeging van doelen voor het habitattype H2170 en voor de soorten H1340, H1351 en H1903

002

Duinen en Lage Land Texel

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H1320, H6230 en H6430 (subtypen A, B en C) en voor de soort H1364

003

Duinen Vlieland

Toevoeging van doelen voor het habitattype H2110 en voor de soort H1364

004

Duinen Terschelling

Toevoeging van een doel voor de soort H1364

005

Duinen Ameland

Toevoeging van doelen voor het habitattype H1330 (subtype A) en voor de soort H1364

007

Noordzeekustzone

Toevoeging van een doel voor de soort H1903

009

Groote Wielen

Toevoeging van doelen voor de soorten H1149 en H1163

010

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H7140 (subtype B) en H91D0, en voor de soorten H1149 en H1163

013

Alde Feanen

Toevoeging van doelen voor het habitattype H6430 (subtypen A en B), voor het habitatsubtype H7140A (door wijziging van het doel voor habitattype H7140) en voor de soort H1042

015

Van Oordt’s Mersken

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3130 en H9190

016

Wijnjeterper Schar

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2320, H3130 en H3160

017

Bakkeveense Duinen

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3130, H4030, H6230, H7110 (subtype B) en H7150

018

Rottige Meenthe & Brandemeer

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6230 en H6430 (subtype A)

021

Lieftinghsbroek

Verwijdering van het doel voor habitattype H91D0

022

Norgerholt

Toevoeging van een doel voor het habitattype H91D0

023

Fochteloërveen

Toevoeging van een doel voor de soort H1042

024

Witterveld

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2320, H3160 en H6230

Verwijdering van het habitatsubtype H7110B (door wijziging van het doel voor habitattype H7110)

025

Drentsche Aa-gebied

Toevoeging van doelen voor de soorten H1042 en H1337

028

Elperstroomgebied

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3160, H7110 (subtype B) en H91E0 (subtype C)

029

Holtingerveld

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3130, H5130 en H9120

032

Mantingerzand

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3130 en H91D0

034

Weerribben

Toevoeging van een doel voor het habitatsubtype H6430B (door wijziging van het doel voor habitattype H6430)

035

De Wieden

Toevoeging van een doel voor het habitatsubtype H6430B (door wijziging van het doel voor habitattype H6430)

036

Uiterwaarden Zwarte water en Vecht

Toevoeging van doelen voor het habitatsubtype H6430B (door wijziging van het doel voor habitattype H6430), voor het habitattype H91E0 (subtypen A, B en C) en voor de soorten H1145 en H1163

037

Olde Maten & Veerslootslanden

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6230 en H6430 (subtype A)

Verwijdering van het doel voor habitattype H3150

038/

066-068

Rijntakken

Toevoeging van doelen voor het habitatsubtype H6430B (door wijziging van het doel voor habitattype H6430), voor het habitattype H9120 en voor het habitatsubtype H91E0C (door wijziging van het doel voor habitattype H91E0)

039

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2320, H3130, H3150, H3260 (subtype B) en H91F0

042

Sallandse Heuvelrug

Toevoeging van een doel voor het habitattype H7150

044

Borkeld

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2330 en H9190

045

Springendal & Dal van de Mosbeek

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H9160 (subtype A), H9190 en H91D0

047

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H4010 (subtype A), H4030, H7150 en H9120

048

Lemselermaten

Toevoeging van een doel voor het habitattype H4030

049

Dinkelland

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2310, H2330, H3160, H3260 (subtype A), H5130, H7140 (subtype A), H7230, H9120, H9160 (subtype A), H9190 en H91D0, voor de habitatsubtypen H91E0A en -B (door wijziging van het doel voor habitattype H91E0) en voor de soorten H1096 en H1134

050

Landgoederen Oldenzaal

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H4010 (subtype A) en H4030

051

Lonnekermeer

Toevoeging van een doel voor het habitattype H9190

053

Buurserzand & Haaksbergerveen

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2330, H3160, H6230, H6410, H7150 en H9190, en voor de soort H1042

054

Witte Veen

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H5130, H6410, H7120, H7150 en H91E0 (subtype C)

057

Veluwe

Toevoeging van een doel voor het habitattype H91D0

058

Landgoederen Brummen

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3160 en H3260 (subtype A)

Verwijdering van het doel voor de soort H1831

060

Stelkampsveld

Toevoeging van doelen voor het habitattype H9120 en voor de soort H1166

061

Korenburgerveen

Toevoeging van een doel voor de soort H1042

062

Willinks Weust

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H4030 en H91E0 (subtype C)

065

Binnenveld

Toevoeging van een doel voor de soort H1145

069

De Bruuk

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6230, H6430 (subtype A), H7140 (subtype A), H7230 en H91E0 (subtype C)

070

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3150 en H6510 (subtypen A en B) en voor de soort H1337

071

Loevestein, Pompveld & Kornsche boezem

Toevoeging van doelen voor het habitattype H6430 (subtype A), voor het habitatsubtype H91E0C (door wijziging van het doel voor habitattype H91E0) en voor de soort H1337

072

IJsselmeer

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H1330 (subtype B) en H3140

073

Markermeer & IJmeer

Toevoeging van doelen voor het habitattype H3150 en voor de soort H1149

074

Zwarte Meer

Toevoeging van doelen voor het habitattype H3140, voor het habitatsubtype H6430B (door wijziging van het doel voor habitattype H6430) en voor de soort H1134

Verwijdering van het habitatsubtype H6430A (door wijziging van het doel voor habitattype H6430)

076

Veluwerandmeren

Toevoeging van een doel voor het habitattype H6430 (subtypen A en B)

082

Uiterwaarden Lek

Toevoeging van een doel voor het habitattype H91E0 (subtype A)

Verwijdering van het doel voor habitattype H6430 (subtype B)

083

Botshol

Toevoeging van een doel voor het habitattype H6510 (subtype A)

084

Duinen Den Helder-Callantsoog

Toevoeging van doelen voor het habitattype H2110, voor de habitatsubtypen H2130A en H2140A (door wijziging van de doelen voor habitattype H2130 respectievelijk H2140), voor het habitattype H2150, voor de habitatsubtypen H2180B en H2190B (door wijziging van de doelen voor habitattype H2180 respectievelijk H2190) en voor de habitattypen H6230 en H7210

085

Zwanenwater & Pettemerduinen

Toevoeging van doelen voor het habitattype H2160, voor het habitatsubtype H2180C (door wijziging van het doel voor habitattype H2180) en voor de soort H1903

087

Noordhollands Duinreservaat

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2110 en H6430 (subtype C)

088

Kennemerland-Zuid

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2140 (subtype B) en H7210, en voor de soort H1149

094

Naardermeer

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3130 en H6430 (subtypen A en B)

096

Coepelduynen

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H2110 en H2180 (subtype C) en voor habitatsubtype H2190D (door wijziging van het doel voor habitattype H2190)

097

Meijendel & Berkheide

Toevoeging van doelen voor het habitattype H2110, voor het habitatsubtype H2190C (door wijziging van het doel voor habitattype H2190), voor de habitattypen H3140 en H6430A (subtype A) en voor de soorten H1149 en H1166

100

Voornes Duin

Toevoeging van doelen voor de habitatsubtypen H2130B en H2190C (door wijziging van de doelen voor habitattype H2130 respectievelijk H2190) en voor de habitattypen H6430 (subtype B) en H7210

101

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Toevoeging van doelen voor habitattype H1110 (subtype B), voor habitatsubtype H1140B (door wijziging van het doel voor habitattype H1140), voor de habitattypen H2170 en H2180 (subtype C) en voor de soorten H1364 en H1365

Verwijdering van de doelen voor het habitattype H1320 en het habitatsubtype H6430C (door wijziging van het doel voor habitattype H6430)

103

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Toevoeging van doelen voor het habitatsubtype H6430B (door wijziging van het doel voor habitattype H6430) en voor de soort H1163

105

Zouweboezem

Toevoeging van een doel voor het habitattype H91E0 (subtypen A en C)

109

Haringvliet

Toevoeging van een doel voor de soort H1337

Verwijdering van het doel voor de soort H1134

111

Hollands Diep

Toevoeging van doelen voor de soorten H1134, H1145 en H1149

112

Biesbosch

Toevoeging van een doel voor de soort H4056

113

Voordelta

Toevoeging van doelen voor het habitattype H2120 en voor de soort H1351

115

Grevelingen

Toevoeging van doelen voor het habitatsubtype H2130A (door wijziging van het doel voor habitattype H2130) en voor de soorten H1364 en H1365

Verwijdering van het habitatsubtype H2130B (door wijziging van het doel voor habitattype H2130)

116

Kop van Schouwen

Toevoeging van een doel voor het habitattype H1330 (subtype A)

117

Manteling van Walcheren

Toevoeging van doelen voor het habitattype H1330 (subtype B), voor het habitatsubtype H2130C (door wijziging van het doel voor habitattype H2130) en voor het habitattype H2170

118

Oosterschelde

Toevoeging van doelen voor het habitatsubtype H1310B (door wijziging van het doel voor habitattype H1310), voor de habitattypen H2130 (subtype A), H2160 en H7210, en voor de soorten H1103, H1351 en H1364

122

Westerschelde & Saeftinghe

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H1140 (subtype B) en H2130 (subtype A) en voor de soorten H1351 en H1364

123

Zwin & Kievittepolder

Toevoeging van doelen voor het habitatsubtype H1140B (door wijziging van het doel voor habitattype H1140) en voor de habitattypen H2180 (subtypen B en C) en H2190 (subtypen A, B en D)

128

Brabantse Wal

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H7150 en H9120

130

Langstraat

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3130, H3150, H4010 (subtype A), H6430 (subtype A) en H7150

131

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Toevoeging van een doel voor de habitattypen H4030 en H9120

132

Vlijmens ven, Moerputten & Bossche Broek

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H3150 en H6230, en voor de soorten H1134 en H1166

133

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H9120 en H91D0, en voor de soorten H1042 en H1163

134

Regte Heide & Riels Laag

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6410 en H7140 (subtype A)

Verwijdering van het doel voor habitattype H2310

135

Kempenland-West

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H9120, H9160 (subtype A), H9190 en H91D0

136

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Toevoeging van een doel voor de soort H1149

137

Strabrechtse Heide & Beuven

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H7150 en H91D0, en voor de soort H1149

138

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H4010 (subtype A), H4030, H6410, H7150, H9120 en H91E0 (subtype C) en de soorten H1134 en H1337

Verwijdering van het doel voor de soort H1166

139

Deurnsche Peel & Mariapeel

Toevoeging van doelen voor de soorten H1134 en H1149

141

Oeffelter Meent

Toevoeging van een doel voor de soort H1337

142

Sint Jansberg

Toevoeging van een doel voor het habitattype H91D0

144

Boschhuizerbergen

Toevoeging van een doel voor het habitattype H91D0

145

Maasduinen

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6430 (subtypen A en C), H9120, H9190 en H91F0, en de soorten H1042, H1149, H1163 en H1166

147

Leudal

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6410, H9120 en H9190, en de soorten H1134, H1149 en H1163

148

Swalmdal

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6430 (subtype A) en H9120, en voor de soort H1037

149

Meinweg

Toevoeging van een doel voor de soort H1037

150

Roerdal

Toevoeging van doelen voor het habitattype H9120, het habitatsubtype H91E0A (door wijziging van het doel voor habitattype H91E0) en voor de soort H1145

152

Grensmaas

Toevoeging van doelen voor de habitatsubtypen H6430C en H91E0C (door wijziging van de doelen voor habitattype H6430 respectievelijk H91E0)

153

Bunder- en Elslooërbos

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6510 (subtype A) en H9120, en voor de soort H1337

154

Geleenbeekdal

Toevoeging van een doel voor het habitattype H6430 (subtype A)

155

Brunssummerheide

Toevoeging van een doel voor het habitattype H9120

Verwijdering van de doelen voor habitattypen H2330 en H6510A

156

Bemelerberg & Schiepersberg

Toevoeging van een doel voor de soort H1078

Verwijdering van het doel voor habitattype H6510 (subtype A)

157

Geuldal

Toevoeging van doelen voor het habitattype H4030 en voor de soort H1337

158

Kunderberg

Toevoeging van doelen voor de habitattypen H6430 (subtype C) en H7220

159

Sint Pietersberg & Jekerdal

Toevoeging van een doel voor de soort H1337