Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 12302Interne regelingen

Prijsbijstelling maart 2018: IRM – IRBAD en VBD

23 februari 2018

Nr. BS2018004134

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • Het Algemeen militair ambtenarenreglement;

  • Het Inkomstenbesluit militairen;

  • Het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.

Besluit:

ARTIKEL I

Tabel 19, behorende bij de Inkomstenregeling militairen wordt vervangen door tabel 19, opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

ARTIKEL II

Artikel 12 van de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het eerste lid wordt ‘€ 94,64’ vervangen door: € 96,03

  • 2. In het tweede lid wordt ‘€ 6,46’ vervangen door: € 6,55

ARTIKEL III

A

In artikel 20a van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt ‘€ 1.073,12’ vervangen door: € 1.088,84.

B

Tabel 8, behorende bij het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel wordt vervangen door tabel 8, opgenomen in bijlage II bij deze regeling.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat:

  • 1. artikel I, II en III, onderdeel A, ingaan op 1 maart 2018;

  • 2. artikel III, onderdeel B terugwerkt tot en met 1 september 2016.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Algemeen

De regelingen opgenomen in dit besluit worden aangepast naar aanleiding van gewijzigde consumentenprijzen.

De Staatssecretaris van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

BIJLAGE I:

Tabel 19 Tegemoetkoming in de kosten van recepties

Bedragen met ingang van 1 maart 2018

Tegemoetkoming in de kosten van recepties

(ad art. 30 IRM)

Maximumbedrag (art. 30, 1e lid)

€ 96,03

Maximumbedrag (art. 30, 2e lid)

€ 6,55

BIJLAGE II:

Tabel 8 Huisvesting en voeding van defensie (tegemoetkoming kosten voeding indien zelf voor betaling moet worden zorggedragen) (ad art. 12, 5e lid, onder a VBD) Bedragen per 1 september 2016

Gebied

Locatie/Categorie

Bedrag per dag van de tegemoetkoming

officieren

onderofficieren

overige militairen

België

Brussel

SHAPE

Oostende

Brugge

€ 19,83

€ 17,35

€ 13,63

€ 19,83

€ 17,35

€ 13,63

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

Verenigd Koninkrijk

Entitled Personel1

Nonentitled Personel

£ 6,35

£ 29,46

£ 5,16

£ 17,57

£ 4,31

£ 8,96

Verenigde Staten van Amerika

Fort Rucker

Fort Bliss/Redstone Arsenal

Sheppard Airforce Base

US$ 4,95

US$ 6,40

US$ 14,00

elders

US$ 13,35

US$ 12,85

US$ 10,60

X Noot
1

Entitled personnel geniet dezelfde faciliteiten als aldaar geplaatst Brits personeel en is het lage tarief verschuldigd.