Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2018, 12161Besluiten van algemene strekking

Besluit levering verkoop, Inspectie Leefomgeving en Transport

Juridisch kader

Op grond van sectie 5.4.1.1.1 h) van bijlage 1 (ADR) van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) mag de bevoegde autoriteit van het bij het vervoer betrokken land akkoord gaan om in plaats van de naam van de geadresseerden(n), de woorden “Levering Verkoop” op het vervoerdocument aan te geven, indien gevaarlijke goederen worden vervoerd om te kunnen afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer.

In bijlage 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is de Inspectie Leefomgeving en Transport opgenomen als erkende instantie met betrekking tot de uitvoering van dit voorschrift

Besluit:

Ik besluit op grond van sectie 5.4.1.1.1 h) van het ADR akkoord te gaan dat in plaats van de naam en het adres van de geadresseerde(n) “Levering Verkoop” op het vervoerdocument mag worden vermeld, indien gevaarlijke goederen worden vervoerd om te worden afgeleverd bij diverse geadresseerden die niet geïdentificeerd kunnen worden bij het begin van het vervoer.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, De Inspecteur ILT/Rail en Wegvervoer, S.A.C. van Rossum

Bezwaar en voorlopige voorziening

Binnen een termijn van zes weken na dagtekening kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten:

  • De naam en het adres van de indiener

  • Een dagtekening

  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan onder vermelding van ‘bezwaar’ gericht worden aan Inspectie Leefomgeving en Transport, DRW-Juridische zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Bij onverwijlde spoed kunnen belanghebbenden die een bezwaar hebben ingediend binnen de hiervoor genoemde termijn een voorlopige voorziening vragen aan de President van de Rechtbank die zich bevindt in het arrondissement van de woonplaats of vestigingsplaats. Daarvoor is een griffierecht verschuldigd.