Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 8.11 van de Wet luchtvaart het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 15 februari 2018 het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 9 januari 2018 een besluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Prinses Irenestraat in het noorden, Amsterdam RAI in het oosten, de Ringweg A10 in het zuiden en de Beethovenstraat met de bebouwing van het bestemmingsplan Beethoven, eerste fase in het westen.

Het bestemmingsplan bevat een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van woningbouw en diverse voorzieningen, waaronder cultureel-maatschappelijke voorzieningen en horecavoorzieningen. Tevens is het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas in dit bestemmingsplan opgenomen. Binnen dit deel van het Beatrixpark zijn tevens de kapel en het convict (vroeger onderdeel van het St. Nicolaaslyceum) gelegen. Beide gebouwen zijn benoemd tot gemeentelijk monument en dienen behouden te blijven.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen zien, kort en bondig, op de bouwhoogte van de noordelijk gelegen kavel, de bouwhoogte van de ondergrondse parkeergarage, de binnenwaarde geluid voor woningen, de fietsparkeernorm en het opnemen van een vergunningstelsel voor de hoofdgroenstructuur. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 15 februari 2018.

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft bij besluit van gelijke datum tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Wet luchtvaart en Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Ingevolge artikel 8.9 van de Wet luchtvaart heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 12 juli 2017 de verklaring afgegeven dat hij geen bezwaar heeft tegen de afwijking van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege de in het bestemmingsplan opgenomen bouwhoogten in de hoogtebeperkingsvlakken.

Ingevolge artikel 8.11 van de Wet luchtvaart worden voor de mogelijkheid van beroep de verklaring van geen bezwaar en het besluit waarop de verklaring betrekking heeft als één besluit aangemerkt.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase met bijbehorende stukken, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de verklaring van geen bezwaar Wet luchtvaart liggen met ingang van 1 maart 2018 ter inzage op de hierna genoemde adressen totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

Het bestemmingsplan Beethoven, tweede fase met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1301BPGST-VG01.  

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 2 maart 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.  

Een belanghebbende kan met ingang van 2 maart 2018 gedurende zes weken tevens beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en tegen de verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in de Wet Luchtvaart en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. 

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Crisis- en herstelwet

Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de andere bovengenoemde besluiten treden in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Amsterdam, 28 februari 2018

burgemeester en wethouders,

 

A.H.P. van Gils,

gemeentesecretaris

 

J.J. van Aartsen

waarnemend burgemeester

Naar boven