Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgStaatscourant 2018, 11769Instelling gemeenschappelijke regelingenBesluit tot eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Logo Culemborg

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg maakt bekend dat de colleges van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel hebben besloten de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe te wijzigen:

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel,

gelet op hun college besluiten van 27 september 2016 met betrekking tot de businesscases FZ en AJZ,

gelet op de brief van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe d.d. 5 januari 2017

gezien het besluit van de onderscheiden gemeenteraden waarbij toestemming is verleend voor het onderbrengen van de taakvelden JZ en FZ door Culemborg en Tiel;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

 

besluiten:

tot vaststelling van de 1e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe luidende als volgt:

Artikel I

Na artikel 4 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende:

 

Artikel 4a Taakuitzondering

 • 1.

  Ten behoeve van een deelnemer aan deze regeling kunnen, op verzoek van die deelnemer, één of meerdere taken, genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel d, e en f, als gevolg van een mogelijke ambtelijke fusie of herindeling met andere gemeenten dan die van de deelnemers, niet worden uitgevoerd. In deze regeling wordt opgenomen voor welke deelnemer en voor welke taak dit geldt.

 • 2.

  Indien op grond van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel deze taak voor een deelnemer niet wordt uitgevoerd, worden de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van deze taak, in afwijking van artikel 22, niet ten laste van deze deelnemer gebracht.

 • 3.

  De taken, genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel e en f, worden door de bedrijfsvoeringsorganisatie niet uitgevoerd voor het college van de gemeente Geldermalsen.

   

Artikel II Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de regeling.

 • 2.

  Voor zover het tijdstip van inwerkingtreding na toepassing van het eerste lid, ligt op een datum na 1 maart 2017, dan werkt het terug tot en met 1 maart 2017.

   

Aldus besloten door

 

Het college van de gemeente Tiel in zijn vergadering van van 17 januari 2017, met instemming van de gemeenteraad van Tiel verleend in de vergadering van 22 februari 2017

Het college van de gemeente Culemborg in zijn vergadering van 31 januari 2017, met instemming van de gemeenteraad van Culemborg verleend in de vergadering van 23 februari 2017

Het college van de gemeente Geldermalsen in zijn vergadering van 14 februari 2017, met instemming van de gemeenteraad van Geldermalsen verleend in de vergadering van 28 maart 2017.

 

Gepubliceerd te Culemborg

 

Het college van burgemeester en wethouders van Culemborg

de secretaris, burgemeester,