Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2018, 11647Ruimtelijke plannenVastgesteldebeheersverordening Oirschot

Logo Oirschot

Op 27 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Oirschot op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening de ‘Beheersverordening Oirschot’ met planidentificatie NL.IMRO.0823.BEHEERSVERORD2018-VAST vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat de beheersverordening geen ontwikkelingen mogelijk maakt.

Waar gaat de beheersverordening over?

De beheersverordening valt voor een groot deel samen met de (woon)kernen in de gemeente. Voor een groot deel vervangt de beheersverordening de geldende bestemmingsplannen die gelden voor de kernen. Met de beheersverordening legt de gemeente het feitelijk bestaande gebruik vast en blijven de bouw- en gebruiksrechten van inwoners en ondernemers in stand.

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Het vaststellen van een beheersverordening is een besluit tot vaststelling van algemeen verbindende voorschriften. Volgens de Algemene wet bestuursrecht, kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

Deze beheersverordening treedt in werking op de dag na de publicatie.

Oirschot, 28 februari 2018