Bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar gewijzigd vastgesteld

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 2017 besloten heeft het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar inclusief bijbehorende stukken (waaronder het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep en het ontwikkelingsperspectief ziekenhuisterrein Noordwest Ziekenhuisgroep en omgeving) gewijzigd vast te stellen.

 

Gebied

Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, wordt begrensd door de Metiusgracht aan de noordzijde, de Wilhelminalaan aan de oostzijde, de Pr. Julianalaan aan de zuidzijde en het Westerhout en de Akerslaan aan de westzijde.

 

Doel

Het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis Alkmaar voorziet in het juridisch planologisch kader voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis op de bestaande locatie. Op basis van de inbreng van de klankbordgroep en zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Ter inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken heeft met ingang van 22 juni 2017 tot en met woensdag 2 augustus 2017 voor een ieder ter inzage gelegen. Het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 januari 2018 tot en met woensdag 21 februari 2018 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de vermelding Noordwest Ziekenhuis Alkmaar) of via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0361.BP00140-0305

 

U kunt ook op afspraak langskomen bij de servicebalie Vergunning- en Subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar. Een afspraak maken kan op drie manieren:

  • Digitaal via uw DigiD, of;

  • Digitaal zonder uw DigiD;

  • of bel 14 072. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken;

  • een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht.

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

Op grond van artikel 2.9 lid 1 sub b Crisis- en Herstelwet en artikel 8 lid 1 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, is de Chw op de procedure van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Naar boven