Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2018, 11332OverigWijzigingsplan ‘Remkettingweg 2b, Echteld’ vastgesteld

Logo Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken, overeenkomstig artikel 3.9a en artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij bij besluit van 13 februari 2018 hebben vastgesteld het wijzigingsplan ‘Remkettingweg 2b Echteld’.

Het plangebied van het wijzigingsplan is gelegen aan de Remkettingweg 2b te Echteld. Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming van Agrarisch naar Wonen en maakt de realisatie van een extra woning mogelijk na sloop van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. De agrarische bedrijfswoning wordt eveneens bestemd voor wonen.

Inzageperiode: 1 maart 2018 t/m 12 april 2018

Inzageplaatsen:

- analoog: tijdens de openingstijden van het Omgevingsloket van het gemeentehuis Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden;

- digitaal: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.wpECremkettingw2b-vst1;

- digitaal: www.nederbetuwe.nl Gemeente - Bekendmakingen - Week 9 - Ruimtelijke Ontwikkeling - Wijzigingsplan ‘Remkettingweg 2b Echteld’.

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan, gedurende de beroepstermijn, beroep worden ingediend door belanghebbenden die kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan in te dienen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Opheusden, 28 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe