Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2018, 10886OverigOntwerpbestemmingsplan Woningen Oude Rijnsburgerweg, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan

 

‘Woningen Oude Rijnsburgerweg’  met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPWORBW.ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van 35 grondgebonden woningen mogelijk aan de Oude Rijnsburgerweg. Het ontwerpbestemmingsplan “Woningen Oude Rijnsburgerweg” is gereed voorde wettelijke terinzagelegging, conform artikel 3.8 Wro en Afdeling 3:4 Awb.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 9 november 2017 tot 20 december 2017 ter inzage

 

gelegen. In deze periode zijn vijf overlegreacties en drie inspraakreacties ontvangen.

 

Naar aanleiding van deze reacties is het bestemmingsplan gedeeltelijk aangepast. Het bouwvlak is verkleind zodat alleen de woningen binnen het bouwvlak vallen. In het bestemmingsplan is ook een kwalitatieve verplichting opgenomen voor het realiseren van een dove gevel op de 2de verdieping.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage wordt u doorgelinkt naar deze landelijke site. Ook kan een papierenversie van het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

 

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan  mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. zaaknummer16-100547/ zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Woningen Oude Rijnsburgerweg”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.