Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2018, 10823VerkeersbesluitenGEMEENTE ROTTERDAM - VERKEERSBESLUIT

Logo Rotterdam

Rotterdam Feijenoord - het invoeren van diverse verkeersmaatregelen in verband met de ontsluiting van Katendrecht

18/0000309

AS18/00178

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

Overwegende dat,

 • -

  de komende jaren verschillende bouwprojecten op Katendrecht worden gerealiseerd;

 • -

  het hier gaat om de bouw van de Groene Kaap, Santos en The View;

 • -

  het hier gaat om nieuwe woongebouwen met huur- en koopappartementen, winkels en horecagelegenheid op Katendrecht;

 • -

  daarnaast ook de Brede Hilledijk wordt gereconstrueerd;

 • -

  dat voor de werkzaamheden die gepaard gaan met de nieuwbouw en reconstructie van de Brede Hilledijk diverse tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en worden ingevoerd;

 • -

  dat deze verkeermaategelen in het belang van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van Katendrecht zijn;

 • -

  dat de bouwwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande verkeersmaatregelen duren tot circa eind 2020, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk;

 • -

  dat het hier weliswaar gaat om tijdelijke verkeersmaatregelen, maar dat deze voor een periode van langer dan vier maanden noodzakelijk zijn en daarom zijn opgenomen in dit verkeerbesluit;

 • -

  dat op de Brede Hilledijk eenrichtingsverkeer is ingesteld in verband met de werkzaamheden van de Groene Kaap;

 • -

  dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • -

  dat het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissie Feijenoord is voorgelegd en dat de gebiedscommissie Feijenoord wel gebruik heeft gemaakt van haar adviesrecht als bedoeld in artikel 27 Verordening op de gebiedscommissie 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Buitenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd(gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewijzigd) waarbij geadviseerd is de voorgestelde maatregel wel in te voeren;

 • -

  dat betreffende weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • -

  dat wel overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, en wel ingestemd is met de voorgestelde verkeersmaatregel;

gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Tot het instellen van diverse verkeersmaatregelen, tot het jaar 2020, of zoveel korter als mogelijk of langer indien noodzakelijk van de ontsluiting van Katendrecht, middels

o het instellen van een fietspad met voorrangsmaatregelen, door middel van het plaatsen van vijf G11 borden (fietspad), vijf B06 borden (voorrang verlenen) met daarbij twee keer OB503 (gevaar komt uit twee richtingen) en het aanbrengen van haaientanden, het plaatsen van twee L02 borden (voetgangersoversteekplaats) en bijbehorende “zebramarkering” op de locatie Maashavenstraat, als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;  o het instellen van een extra ontsluitingsroute voor het doorgaande verkeer Katendrecht af via de Brede Hilledijk, door middel van het plaatsen van een C17 bord (gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven) met een lengtebeperking van 10 meter, een C03 bord (eenrichtingsweg), een C02 bord (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee), twee L02 borden (voetgangersoversteekplaats) en bijbehorende “zebramarkering”, twee B06 borden (voorrang verlenen) en het aanbrengen van haaientanden op de locatie Rijnhaven zuidzijde, als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

o het instellen van een eenrichtingsfietspad op de middenberm van de Brede Hilledijk, door middel van het plaatsen van twee G11 borden (fietspad), als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

o het instellen van een voetgangerszone waar fietsen is toegestaan op het voetpad langs de gevel aan de noordzijde van de Maashaven Noordzijde,tussen de Hillelaan en Astanaplein, door middel van het plaatsen van twee G07 borden (voetpad) met daarbij twee onderborden met daarop de tekst “fietsen toegestaan”, als bedoeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

o deze verkeersmaatregelen uit te voeren conform de bij dit besluit gevoegde bordenplan.

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.  Rotterdam, 19 februari 2018

Namens het college van Burgemeester en Wethoudersde directeur van het cluster Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,

J. Maijers

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum publicatie ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM. Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op:www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten -> formulier "digitaal bezwaar".  

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.