Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2018, 10740Onteigeningen

Onttrekking aan het openbaar verkeer van de bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnde verzorgingsplaats Jool-Hul gelegen langs de rijksweg A1 ter hoogte van km 66,8 (rechts), in de gemeente Barneveld

KENNISGEVING

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend.

In verband met de aanleg van het ecoduct Kootwijkerzand over de rijksweg A1, tussen aansluiting 17 Stroe en aansluiting 18 Kootwijk kan de verzorgingsplaats Jool-Hul – als gevolg van een verkeersonveilige situatie – niet worden behouden, omdat het ecoduct boven de invoegstrook zal worden gebouwd. De werkzaamheden voor de aanleg van het ecoduct zijn momenteel in uitvoering en het ecoduct zal in maart 2018 worden opgeleverd. Gelet hierop is het noodzakelijk om de verzorgingsplaats Jool-Hul aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van bedoeld besluit is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. In dit verband wordt medegedeeld dat het ontwerp van het te nemen besluit, alsmede de bijbehorende tekening ter inzage liggen op de volgende adressen:

  • gemeente Barneveld, op het gemeentehuis Raadhuisplein 2 te Barneveld (de openingstijden zijn te raadplegen op de website van de gemeente);

  • op het kantoor van Rijkswaterstaat Oost-Nederland Noord, Ordelseweg 2 te Zwolle, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;

  • op het kantoor van Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur (bij de receptie vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, telefoon 06 – 15 94 82 74 of 06 – 10 77 97 97).

Het ontwerp van het te nemen besluit en de bijbehorende tekening liggen ter inzage van vrijdag 2 maart 2018 tot en met donderdag 12 april 2018.

Zienswijze(n)

Belanghebbenden, dat wil zeggen degenen wier belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen.

Schriftelijke reacties kunnen worden gezonden aan de Directeur van de Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, t.a.v. de afdeling BJV Publiekrecht. Voor mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden gemaakt met mevrouw C. Visser: 06 – 15 94 82 74, of met mevrouw S. Marselli: 06 – 10 77 97 97, op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

Utrecht, 1 maart 2018