Bestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen

Logo Harderwijk

De gemeenteraad heeft op 8 februari het bestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening met betrekking tot parkeren opgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeente Harderwijk (muv Binnenstad).

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 maart gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00191-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden (http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00191-/NL.IMRO.0243.BP00191-0002) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstructuurvisies.

 

Naar boven