Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), realiseren van een paardenbak, Tsjerkebuorren 16, 8843 KE, Spannum

Logo Waadhoeke

Ontwerp omgevingsvergunning Spannum, Tsjerkebuorren 16 (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn om met de uitgebreide procedure een omgevingsvergunning te verlenen voor:

  • Tsjerkebuorren 16, 8843 KE Spannum, het realiseren van een paardenbak, WB-20180005.

 

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 februari tot en met 4 april 2018 ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1949.OVSPANNUMTSJERKB16.ONT1). Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u ook bellen met de afdeling V&VTH (0517-380380).

 

Bent u het niet eens met het ontwerp van dit besluit?

Dan kunt u tijdens de periode van inzage een zienswijze geven (Algemene wet bestuursrecht).

 

U stuurt uw schriftelijke zienswijze(n) naar:

college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB FRANEKER

 

Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling V&VTH, telefoonnummer 0517-380380. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming.

 

Naar boven