Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2018, 10133Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 12 februari 2018 tot aanwijzing van categorieën van personen, openbare diensten en rechtspersonen met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid, waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten op het gebied van het ontwikkelen en verzorgen van politieonderwijs, het ontwikkelen van kennis over de politie of de politietaak en het bijdragen aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak waarop het politieonderwijs is gericht (Aanwijzingsbesluit personen, andere openbare diensten of rechtspersonen waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten)

Gelet op artikel 74, derde lid, onder b, van de Politiewet 2012;

Besluit:

Artikel 1

Als categorie van personen, andere openbare diensten of rechtspersonen als bedoeld in artikel 74, derde lid, onder b, van de Politiewet 2012 worden aangewezen de categorie van personen, andere openbare diensten of rechtspersonen, opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit personen, andere openbare diensten of rechtspersonen waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1 VAN HET AANWIJZINGSBESLUIT PERSONEN, ANDERE OPENBARE DIENSTEN OF RECHTSPERSONEN WAARVOOR DE POLITIEACADEMIE WERKZAAMHEDEN KAN VERRICHTEN

1. Ministeries

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid: de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Justitieel Incassobureau, het Nederlands Forensisch Instituut.

Het Ministerie van Financiën: de Belastingdienst inclusief de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: de Inspectie Leefomgeving en Transport, directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: de Inspectie SZW.

Chauffeurs in vaste dienst van ambtelijke diensten van ministeries, die belast zijn met het vervoer van de politieke- en ambtelijke top en VIPS waarbij gebruik gemaakt wordt van begeleiding met motor escorte.

De Dienst van het Koninklijk Huis.

2. Waterschappen

3. Provincies

4. Gemeenten

5. Staten-Generaal

De Tweede Kamer der Staten-Generaal.

6. Regionale samenwerkingsorganen

De openbare lichamen in de zin van artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen belast met de uitvoering van het toezicht op en de handhaving van milieuregelgeving.

De geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio, bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s.

De veiligheidsregio’s.

De gemeenschappelijke meldkamers.

7. Zelfstandige bestuursorganen

De Rijksdienst voor Wegverkeer.

De Autoriteit Financiële Markten.

De Autoriteit Consument en Markt.

Het Instituut Fysieke Veiligheid.

8. Rechterlijke macht

Het Openbaar Ministerie.

9. Andere politiediensten

Het Politiekorps voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het Korps Politie Curaçao.

Het Korps Politie Sint Maarten.

Het Korps Politie Aruba.

Het Recherche Samenwerking Team.

Andere buitenlandse politiediensten.