Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 10100

Gepubliceerd op 23 februari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “De Nieuwe Tuinderij - Oost“

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2018 het bestemmingsplan “De Nieuwe Tuinderij - Oost“ heeft vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0370.2017DNTOOST-va01) biedt een planologische regeling voor de realisatie van maximaal 300 woningen in De Nieuwe Tuinderij – Oost, gelegen tussen de Purmerenderweg, het Noorderpad, het Reigersbos en de Oostdijk in Zuidoostbeemster. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

 • 1.

  het expliciet mogelijk maken van nutsvoorzieningen in de bestemmingen;

 • 2.

  het opnemen van een lagere maximale goot- en bouwhoogte voor de nieuwe woningen achter de bestaande percelen aan het Noorderpad 39 t/m 47;

 • 3.

  een voorwaardelijke verplichting in de bestemming Wonen-2 voor het aanleggen van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast voor de aangrenzende percelen;

 • 4.

  toevoeging van de notitie ‘Stelling van Amsterdam’;

 • 5.

  toevoeging van een regeling voor het realiseren en in stand houden van parkeerplaatsen op eigen erf;

 • 6.

  toevoeging aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 26 februari t/m 9 april 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het plan is eveneens te bekijken op www.beemster.net en www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Ingeval van gewijzigde vaststelling: Daarnaast is dit mogelijk voor iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan daarin heeft aangebracht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.  

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl