Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2018, 10078Ruimtelijke plannenTERVISIELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “HET EEFTINK - GASFABRIEKSTRAAT” (NL.IMRO.0153.BP00156-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 5 februari 2018 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Het Eeftink – Gasfabriekstraat” gewijzigd vastgesteld.

Dit plan heeft betrekking op het onbebouwde deel van het gebied tussen Het Eeftink, de Eeftinksweg en de Gasfabriekstraat te Enschede. In februari 2017 heeft de gemeenteraad een Ontwikkelstrategie voor de Zuiderval vastgesteld. Onderdeel daarvan is dat een deel van deelgebied ‘het Eeftink’ wordt ingezet om een bredere bedrijfsfunctie mogelijk te maken dan de nu geldende kantoorbestemming. Het bestemmingsplan “Het Eeftink – Gasfabriekstraat” voorziet in een omzetting van de huidige bestemming ‘kantoren’ naar de bestemming ‘bedrijf’ in het hele plangebied. Er wordt alleen ‘lichte bedrijvigheid’ toegestaan. Dat wil zeggen dat bij recht alleen bedrijven uit de milieucategorieën 1 en 2 worden toegestaan. De gronden in het plangebied liggen nu nog braak.

 

Bij de vaststelling van het plan heeft de raad, ten opzichte van het ontwerp, enkele beperkte wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. In de bestemmingsplanregels gaat het om het doorvertalen van de 'Parkeernormennota Enschede 2017’ (Art 10.1) en het expliciet opnemen van regels voor ‘detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit’ in lijn met het gemeentelijke detailhandelsbeleid (art. 3.6 sub c). In de bestemmingsplantoelichting gaat het om een verwijzing naar de normen uit de 'Parkeernormennota Enschede 2017’, om een aanpassing in lijn met de bij het plangebied behorende Welstandsparagaraaf (t.b.v. afscherming buitenopslag en vormgeving zijgevel richting Het Eeftink 11) en om toevoeging van kantoorpand Het Eeftink 11 in de bedrijveninventarisatie (Bijlage 1 bij de bestemmingsplantoelichting).

Inzien bestemmingsplan:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 22 februari 2018 zes weken voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00156-0003

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00156-/NL.IMRO.0153.BP00156-0003/

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde bestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde bestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

 

Reageren

Van 23 februari 2018 tot en met 5 april 2018 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Tegen het deel van het bestemmingsplan dat bij de vaststelling niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.