Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenStaatscourant 2018, 10067Overige mededelingen aan het wegverkeerOntwerp verkeersbesluit 2018VB08 Diverse verkeersmaatregelen Zilverbaan en omgeving

Logo Veldhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven,

 

gelet op:

 • Het vigerende Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

 • de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 

overwegende:

 • dat in het Verkeers Circulatie Plan uit 2007 (VCP) een Westelijke Ontsluitingsroute als beste alternatief genoemd wordt om het doorgaand verkeer om Oerle en Veldhoven-dorp af te wikkelen (Noord-Zuid Verbinding);

 • dat de toekomstige Zilverbaan deel uitmaakt van de Westelijke Ontsluitingsroute (WOR) en tevens de functie van gebiedsontsluitingsweg vervult voor de nieuw aan te leggen Drie Dorpen (Veldhoven-West);

 • dat het voor de doorstroming en de verkeersveiligheid op de Zilverbaan op drie plaatsen wenselijk is enkelstrooks rotondes (waarvan één ovotonde) aan te leggen, waarbij het verkeer op de rotonde voorrang heeft;

 • dat het uit verkeersveiligheidsoverwegingen tevens wenselijk is om op sommige locaties bestaande wegen aan te passen in relatie tot de nieuwe infrastructuur;

 • dat de Zilverbaan is ontworpen voor een maximumsnelheid van 50 km/uur;

 • dat de stedenbouwkundige visie voor De Drie Dorpen uitgaat van

  30 km/uur in de Drie Dorpen;

 • dat om de genoemde maximumsnelheden mogelijk te maken de bebouwde kom grens aangepast dient te worden;

 • dat de gemeenteraad in haar besluit 17.136 de nieuwe bebouwde komgrens heeft vastgesteld;

 • dat voor de wegen in de omgeving van de Zilverbaan die buiten de bebouwde kom liggen een 60 km/uur-regime wordt ingesteld;

 • dat daardoor deze snelheidsregimes aansluiten op de bestaande regimes in de gemeente Eersel, zodat een consistent wegbeeld gecreëerd wordt;

 • dat langs de Zilverbaan een aantal bushaltes aangelegd wordt;

 • dat het Grote Kerkepad tussen de Sondervick en de Kempen Campus deel uitmaakt van een toekomstige langzaam-verkeerroute, waarop gemotoriseerd verkeer toegestaan is tot aan de Kempen Campus, waarna het voor deze groep verkeersdeelnemers fysiek onmogelijk wordt verder te rijden;

 • dat het Grote Kerkepad om die reden een doodlopende weg blijft, maar de bestaande gesloten verklaring (uitgezonderd “bestemmingsverkeer”) vanaf de Sondervick niet langer van toepassing is;

 • dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Veldhoven en dat deze dit voornemen positief heeft beoordeeld;

 • dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de regiopolitie Oost Brabant, afdeling Veldhoven en dat deze positief heeft geadviseerd;

 • dat de genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij en gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veldhoven,

 

besluit:

diverse verkeersmaatregelen te nemen in verband met de aanleg van de Zilverbaan en de aanleg van drie rotondes (waarvan één ovotonde) als onderdeel van de Westelijke Ontsluitingsroute en in verband met het aanpassen van de bebouwde kom grens;

 

door middel van:

 • het fysiek aanleggen van:

  • een tweebaans weg met middenberm en vrijliggende verplichte fietspaden;

  • drie enkelstrooks rotondes (waarvan één ovotonde) met vrijliggende verplichte fietspaden, te weten Zilverbaan – Eindhovensebaan, Zilverbaan – Roskam en Zilverbaan - Zittard - Schooterweg – Grote Kerkepad;

 • het plaatsen van de borden:

  • A1 zone in (maximum snelheid) 30 km en 60 km;

  • A2 zone uit (maximum snelheid) 30 km en 60 km;

  • B4 en B5 (voorrangskruispunt) met onderborden OB713 op toeleidende wegen bij het kruisen van voorrangswegen;

  • B6 (verleen voorrang) op alle toeleidende wegen naar de rotondes;

  • C14 (gesloten voor fietsers);

  • C16 ( gesloten voor voetgangers);

  • D1 (rotonde) op de middeneilanden tegenover alle toeleidende wegen naar de rotondes;

  • D2 (rechts passeren) op de middenbermen van alle toeleidende wegen naar de rotondes;

  • D4 en D5r (verplichte rijrichting rechtdoor/rechtsaf);

  • D103 en D104 (verwijzing bromfietser naar rechts/links);

  • G11 en G12a (verplicht fietspad/fiets-bromfietspad);

  • H1 (bebouwde kom);

  • H2 (einde bebouwde kom);

  • L2 (voetgangersoversteekplaats);

  • L3b (bushalte)

   van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • het verwijderen van de borden:

  • A1 (maximum snelheid) 60 km;

  • C1 (geslotenverklaring) met onderbord

   van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • het aanbrengen van diverse markeringen, waaronder haaientanden en voetgangersoversteekplaatsen, op het wegdek op de toeleidende wegen bij het kruisen van voorrangswegen/-paden;

zoals op de bij dit besluit behorende tekeningen T2018-024 en T2018-028 staat aangegeven.

 

Dit ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf donderdag 22 februari 2018 tot en met woensdag 4 april 2018 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van publicatie (donderdag 22 februari 2018 tot en met woensdag 4 april 2018) hun zienswijze mondeling of schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven.

 

De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende:

 

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • vermelding van de datum en het nummer van het ontwerpverkeersbesluit;

 • een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen besluit.

 

Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit.

 

Veldhoven, 15 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

namens hen,

Ing. J.J.C. van Tol

hoofd afdeling Beheer en Realisatie