Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 1003VergunningenProvincie Overijssel, Kennisgeving ontwerpbesluiten inlaatsysteem IJsseldijk (Kamperstraatweg), Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid / Reevediep (cluster 25): wijziging projectplan Waterwet t.b.v. niet aanleggen doorspoelduiker en omgevingsvergunning migratiegeul en vispassage.

Logo Overijssel

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen hebben op grond van respectievelijk de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontwerpbesluiten afgegeven ten behoeve van:

 

 • -

  Een wijziging van het reeds vastgestelde projectplan op grond van de Waterwet voor het inlaatsysteem IJsseldijk (cluster 20). Deze wijziging betreft het niet aanleggen van de voorziene doorspoelduiker tussen de IJssel en de nog aan te leggen migratiegeul. Om dit vast te leggen is een gewijzigd projectplan op grond van de Waterwet nodig.

 • -

  De aanleg van een migratiegeul en de bouw van een vispassage tussen deze migratiegeul en de IJssel in de uiterwaard Onderdijkse Waard bij Kampen. Deze migratiegeul en vispassage maken onderdeel uit van het inlaatsysteem IJsseldijk, waarvoor eerder een projectplan op grond van de Waterwet is vastgesteld (cluster 20). Door het inlaatsysteem kan, na het afgraven van de huidige IJsseldijk, water van de IJssel in het toekomstige Reevediep worden gelaten. De migratiegeul en vispassage maken het daarbij mogelijk dat vissen zich kunnen verplaatsen tussen de IJssel en het toekomstige Reevediep. Voor de aanleg van de migratiegeul en de bouw van de vispassage is een omgevingsvergunning nodig.  

   

Voor de exacte locaties van de (vervallen) doorspoelduiker, de migratiegeul en de vispassage wordt verwezen naar de ontwerpbesluiten en het bijbehorende kaartmateriaal. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze ontwerpbesluiten is de provinciale coördinatieregeling van toepassing.

 

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 11 januari 2018 tot en met woensdag 21 februari 2018 ter inzage op de volgende locaties:

 

 • -

  provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • -

  gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur. 

   

Alle documenten zijn te raadplegen via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

 

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van donderdag 11 januari 2018 tot en met woensdag 21 februari 2018, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen worden in een Reactienota samengevat en beantwoord. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken in de Reactienota.

Alleen een belanghebbende die over de ontwerpbesluiten een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan later tegen deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet (tijdig) naar voren brengen van een zienswijze).

 

Schriftelijk

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid, de heer J.J. van Burg

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

 

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer J.J. van Burg via telefoonnummer 06-20613270, zodat met u een afspraak gemaakt kan worden.

Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging.

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegd gezagsinstanties, die de zienswijzen betrekken bij het nemen van de definitieve besluiten. Uiterlijk tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedere indiener van een zienswijze geïnformeerd hoe de bevoegd gezagsinstanties met de zienswijzen zijn omgegaan.

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta-Zuid valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer J.J. van Burg, via telefoonnummer 06-20613270.