Ontwerpuitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening)” en ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo artikel 3.31 Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 17 januari 2017 het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) vrijgegeven voor terinzagelegging. De voorbereiding en bekendmaking vindt gecoördineerd plaats, zoals bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro, met de (ontwerp)omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten (hierna: ontwerp omgevingsvergunning).

Met ingang van 23 februari 2017 liggen in dat kader, met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, gedurende een termijn van zes weken gelijktijdig ter inzage:

  • het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) met de daarop betrekking hebbende stukken

  • de ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten

Ontwerpuitwerkingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het deelgebied Kenniskwartier binnen Zuidas. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kenniskwartier Noord geldt voor het plangebied een uitwerkingsplicht. Bij besluit van 8 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking vastgesteld (hierna: het uitwerkingsplan). Voorliggend ontwerpuitwerkingsplan voorziet in een gedeeltelijke herziening daarvan (hierna: de herziening).

De herziening heeft betrekking op het programma dat op grond van het uitwerkingsplan mogelijk is. Het uitwerkingsplan maakt een functioneel programma mogelijk van maximaal 36.000 m2, waarvan maximaal 28.000 m2 mag bestaan uit kantoor, maximaal 12.000 m2 uit hotelfuncties (in de vorm van extended stay) en waarvan tussen de 600 en 1.200 m2 overig voorzieningenprogramma in de plinten, en een daarnaast een (zelfstandig) restaurant van maximaal 1.000 m2. Met deze regeling wordt in het uitwerkingsplan voorzien in de nodige programmatische flexibiliteit en ruimte.

Inmiddels is een Wabo-bouwvergunning aangevraagd. Uit deze aanvraag blijkt dat het daadwerkelijk functioneel programma op onderdelen kleiner is dan hetgeen met het uitwerkingsplan wordt mogelijk gemaakt. Het is wenselijk het uitwerkingsplan op die onderdelen te herzien, zodat het resterend programma kan worden benut voor de grond waar nog uitwerking dient plaats te vinden.

Na herziening wordt binnen het totaal functioneel programma van 36.000 m2 voorzien in maximaal 26.500 m2 kantoor, 10.000 m2 hotelfuncties (in de vorm van extended stay), een voorzieningenprogramma in de plinten van tussen de 600 en 1.000 m2, en in een (zelfstandig) restaurant van maximaal 750 m2.

De herziening heeft betrekking op de gronden die binnen het uitwerkingsplan de bestemming Gemengd hebben gekregen. Het plangebied van de herziening wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de A10, aan de oostzijde door de Parnassusweg, en aan de zuidzijde door de ontwikkeling van het gebouw NoMA-house. Aan de westzijde ligt het terrein van de voormalige tennisvereniging Goldstar.

Ontwerp omgevingsvergunning

Inmiddels is op 30 november 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten ingediend. Daarbij is verzocht om gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking met de herziening van het uitwerkingsplan. De aanvraag zelf geeft aanleiding tot hiervoor bedoelde herziening. Inmiddels is de omgevingsvergunning in ontwerp gereed.

Crisis en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Terinzagelegging

Het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met ingang van 23 februari 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het ontwerpuitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1607BPGST-OW01.

De ontwerp omgevingsvergunning met de hierop betrekking hebbende stukken, zijn tevens te raadplegen op de website www.odnzkg.nl onder Bekendmakingen / Overzicht bekendmakingen gemeente Amsterdam.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening) en de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot zowel het ontwerpuitwerkingsplan als de ontwerp omgevingsvergunning kunnen worden gestuurd aan de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Amsterdam, 22 februari 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester

Naar boven