Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 8987Ruimtelijke plannenTervisielegging vastgesteld bestemmingsplan “GROENE SCHEG 2016” (NL.IMRO.0153.BP00112-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 6 februari 2017 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Groene Scheg 2016” gewijzigd vastgesteld.

Dit plan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de noordelijke perceelgrenzen van zorginstelling Het Bouwhuis aan de noordzijde, de Oldenzaalsestraat en de Noord Esmarkerrondweg aan de oostzijde, de noordelijke begrenzing van bestaande bebouwing en sportvelden aan de zuidzijde en tenslotte door perceelgrenzen van gronden gelegen ten westen van de Oldenzaalsestraat tussen de Kotkampweg en Voortmansweg, de Voortmansweg zelf en het fietspad langs de Voortsweg aan de westzijde.

Dit bestemmingsplan beoogt aan het plangebied een actuele juridisch-planologische regeling te geven waarbij rekening is gehouden met de ontwikkeling van een nieuw landgoed in het gebied dat is gelegen ten westen van de Noord Esmarkerrondweg en ten oosten van de Oldenzaalsestraat, in aansluiting op het bestaande landgoed ’t Stokhorst aan de Oldenzaalsestraat.

Inzien bestemmingsplan:

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 16 februari 2017 zes weken voor een ieder ter inzage.

 

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00112-0003

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00112-0003

Tot de ter inzage gelegde stukken behoort onder andere een nota “overzicht van wijzigingen” die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

 

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde bestemmingsplan.

 

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde bestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

 

Reageren

Belanghebbenden kunnen van 17 februari 2017 tot en met 30 maart 2017 schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie Ruimtelijke plannen Algemeen, procedures – beroep instellen)

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.