Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 8958

Gepubliceerd op 17 februari 2017 09:00
Inhoudsopgave

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de parkeerplaats naast Refter 23 te Blokker

Logo Hoorn

gelet op:

• artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

• het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• de beleidsregel van 8 februari 2011 nr. 10.60517 waarin opgenomen het beleid omtrent de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen;

Overwegende dat:

• de bewoner van Refter 23, heeft verzocht, ten behoeve van het door haar bestuurde motorvoertuig, een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen in de nabijheid van haar woning;

• gelet op de beleidsregel de aanvrager in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, nabij haar woning;

• betrokkene gehandicapt is en dat bij onderzoek is gebleken, dat zij zich niet of slechts met grote moeite anders dan over korte afstand te voet kan voortbewegen;

• een parkeerplaats voor haar motorvoertuig dringend gewenst is;

• niet op andere wijze in een parkeerplaats kan worden voorzien;

• de parkeerplaats naast Refter 23 op korte loopafstand van de woning ligt;

• op deze parkeerplaats voor de aanvrager voldoende ruimte is voor het in- en uitstappen;

• het daarom, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, noodzakelijk is de hieronder genoemde maatregel in te stellen;

• de betreffende straat in beheer is bij de gemeente en gelegen is binnen de bebouwde kom;

• overleg is gevoerd met de Districtschef politie Westfriesland en deze geen bezwaar heeft tegen het instellen van onderstaande maatregel;

Besluit:

• tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de parkeerplaats naast Refter 23 te Blokker

Aldus vastgesteld

namens het college van burgemeester en wethouders

de heer B. Minnes

Bent u het niet eens met dit besluit?

In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met 0229-252200. Als u het kenmerk van de brief bij de hand houdt, kunnen wij u sneller helpen.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U stuurt uw bezwaarschrift aan: het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 603, 1620 AR Hoorn.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

• de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

• de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank is Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl