Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EpeStaatscourant 2017, 8934Verkeersbesluiten[Verkeersbesluit "Verkeersmaatregelen aansluitingen N794 Heerderweg in Epe en intrekken bushalte Heerderweg politiebureau"]

Logo Epe

[Optioneel: Eigen Kenmerk]

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EPE;]

Overwegingen ten aanzien van het besluit

[gelet op:

- artikel 15, lid 1 WVW 1994, ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 15, lid 2 WVW 1994, voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen van of verwijdering van fysieke voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) waarin is verwoord dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van een verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op 30 maart 2010 is gemandateerd aan de Afdelingsmanager Ruimte;

- artikel 12 onder a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing/verwijdering van de verkeersborden C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen), G12a (verplicht fiets/bromfietspad), G12b (einde verplicht fiets/bromfietspad), L3 (bushalte), L8 (doodlopende weg), het onderbord ‘uitgezonderd ruiters (bekend onder model OB51), het onderbord ‘uitgezonderd (brom)fietsers’ (bekend onder model OB54) en het onderbord met de tekst "uitgezonderd bestemmingsverkeer’ (bekend onder model OB108) en het onderbord ‘uitgezonderd ten behoeve van aanwonenden huisnummers 4, 6 en 8’ cf. bijlage 1 behorende bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

- artikel 21 BABW dat de motivering van het verkeersbesluit vermeldt welke doelstelling(en) met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit.

- artikel 24 onder a van het BABW dat overeenkomstig dit artikel overleg is gevoerd met de gemandateerde van de Politie, eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland, de heer M. Scheffer, dat er positief is geadviseerd;

- De zijwegen van de Heerderweg buiten de bebouwde kom in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Epe;

overwegende dat:

- De gemeente Epe in samenwerking met de provincie Gelderland (en de gemeente Heerde) bezig is met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794);

- Samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen is, dat is uitgemond in een uitgewerkt inrichtingsplan voor de Heerderweg;

- In het opgestelde ontwerp van de Heerderweg is gebleken dat nog steeds sprake is van relatief veel (ondergeschikte) aansluitingen;

- (Ondergeschikte) aansluitingen op gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom vanuit verkeersveiligheidsoptiek zoveel als mogelijk moeten worden voorkomen;

- Naar aanleiding hiervan is onderzocht of het mogelijk is om de aansluitingen op de Heerderweg op te heffen of het gebruik daarvan te beperken, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren;

- Het beperken van het (gebruik van het) aantal aansluitingen en daarmee het beperken van het aantal conflictpunten bijdraagt aan een lager verkeersonveiligheidsrisico;

- Bij het onderzoek de aanwonenden en andere belanghebbenden zijn betrokken in een gebied dat in grote lijnen ligt tussen de A50 en de Belvedéreweg en dat aan de noordzijde wordt begrensd door de Badweg – Adelaarsweg en aan de zuidwestzijde door de Dellenweg – Plekweversweg;

- Na het doorlopen van het planproces is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor maatregelen op de Adelaarsweg ten noorden van de Adelaarsdwarsweg, de Sprengenweg ten westen van de Bijsterbosweg, de Burgemeester Diepenhorstlaan ter hoogte van het Spoorbaanpad en de Dennenheuvelweg ter hoogte van de Heerderweg;

- Er daarom een geslotenverklaring voor motorvoertuigen wordt ingesteld (uitgezonderd bestemmingsverkeer) op het gedeelte van de Adelaarsweg, tussen de Adelaarsdwarsweg en de Sprengenweg, zodat het sluipverkeer wordt tegengegaan van en naar Jeugd met een missie en bungalowpark Beekhorst.;

- Hiermee het verkeer op de Adelaarsweg beperkt wordt tot alleen bestemmingsverkeer wat gewenst is op deze zandweg. Het overige verkeer zal al eerder afslaan of via de Bijsterboschweg rijden.

- Er een geslotenverklaring voor motorvoertuigen wordt ingesteld (uitgezonderd bestemmingsverkeer) op het gedeelte van de Sprengenweg, tussen de Bijsterbosweg en de Norelweg, zodat het sluipverkeer wordt tegengegaan van en naar Jeugd met een missie en bungalowpark Beekhorst;

- De Burgemeester Diepenhorstlaan ter hoogte van het Spoorbaanpad (tussen de Eperheemweg en de Holleweg) fysiek wordt afgesloten, met uitzondering van tweewielige voertuigen en ruiters;

- Hierdoor het grootste deel van het verkeer gebruik zal maken van de Dellenweg. De aansluiting van de Dellenweg op de Heerderweg ligt binnen de bebouwde kom en ter plaatse is de snelheid lager. Hierdoor is op deze locatie sprake van een veiligere afwikkeling dan op de aansluitingen buiten de bebouwde kom.;

- Dit tevens de verkeersveiligheid ten goede komt van overstekende fietsers bij het Spoorbaanpad.;

- De Dennenheuvelweg ter hoogte van het kruispunt met de Heerderweg wordt ingericht als verplicht fiets/bromfietspad, waardoor deze aansluiting op de Heerderweg voor gemotoriseerd verkeer wordt opgeheven. Door het opheffen van de aansluiting, wordt de verkeersveiligheid vergroot en de overlast van geparkeerde auto’s op deze weg beperkt.;

- De bereikbaarheid van de aanliggende percelen voor het bestemmingsverkeer is gewaarborgd;

- De provincie heeft besloten het verkeersbesluit voor het verplaatsen van de bushalte ten noorden van het politiebureau in te trekken;

- De gemeente daarom het reeds vastgestelde verkeersbesluit voor de realisatie van de bushalte op de nieuwe locatie voor het politiebureau middels dit verkeersbesluit intrekt;

- De genoemde wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Epe.]

BESLUIT

[

 • 1.

  het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Adelaarsweg (tussen de Adelaarsdwarsweg en de Sprengenweg) door het plaatsen van de borden C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en een onderbord met de tekst "uitgezonderd bestemmingsverkeer" (bekend onder model OB108) aan beide zijden van de Adelaarsweg;

 • 2.

  het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op de Sprengenweg (tussen de Bijsterbosweg en de Norelweg) door het plaatsen van de borden C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en een onderbord met de tekst "uitgezonderd ten behoeve van aanwonenden huisnummers 4, 6 en 8" aan beide zijden van de Sprengenweg;

 • 3.

  het fysiek afsluiten van de Burgemeester Diepenhorstlaan (tussen de Eperheemweg en de Holleweg) ter hoogte van het Spoorbaanpad, door middel van het plaatsen van paaltjes, waardoor het voor tweewielige voertuigen en ruiters mogelijk blijft dit wegvak te gebruiken;

 • 4.

  ondersteunend aan III, het plaatsen van borden L8 (doodlopende weg) en een onderbord ‘uitgezonderd (brom)fietsers’ (bekend onder model OB54) en een onderbord ‘uitgezonderd ruiters' (bekend onder model OB51) aan de rechterzijde van de weg, zowel vanaf de Eperheemweg als vanaf de Holleweg;

 • 5.

  het inrichten van de Dennenheuvelweg ter hoogte van hotel/restaurant "de Dennenheuvel" als verplicht fiets/bromfietspad (tussen de Burgemeester Diepenhorstlaan en de Heerderweg) door het plaatsen van een bord G12a (verplicht fiets/bromfietspad) en een bord G12b (einde verplicht fiets/bromfietspad) aan zowel aan de zijde van de Heerderweg als nabij de ingang van het parkeerterrein van hotel/restaurant "de Dennenheuvel"

 • 6.

  Ondersteunend aan V, het plaatsen van borden L8 (doodlopende weg) en een onderbord ‘uitgezonderd (brom)fietsers’ (bekend onder model OB54) op de Dennenheuvelweg ter hoogte van de kruising met de Burgemeester Diepenhorstlaan;

 • 7.

  Het besluit voor de aanleg van een bushalte aan de Heerderweg bij het politiebureau in te trekken door het niet plaatsen van de borden L3 (bushalte).

 • 8.

  de genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals op de bij dit besluit horende tekening is aangegeven;

 • 9.

  alle bestaande verkeerstekens die strijdig zijn met het voorgaande te verwijderen;

 • 10.

  een afschrift van dit besluit ter kennisneming te zenden aan:

 • a.

  Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn 

 • b.

  Ambulancezorg Noord- en Oost Gelderland, Postbus 32, 8080 AA ELBURG

 • c.

  RAV IJsselvecht, t.a.v. de heer Harmsen, Zwarteweg 4, 8181 PD Heerde;

 • d.

  Openbare Ruimte / Beheer openbare ruimte.

]

Epe, 9 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Epe

Namens deze,

de afdelingsmanager Ruimte

M.E. Tiemens

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe.

]