Provincie Zeeland - Verkeersbesluit – verkeersmaatregelen voor provinciale wegYerseke – Kruiningen (N673);

Logo Zeeland

Aanduiding fiets/bromfietspad gedeelte oostelijke parallelweg langs de Molendijk, van km 1.390 tot km 2.200;

Instellen gesloten verklaring voor vrachtauto's vanaf Capelleweg tot spoorwegovergang van

km 2.870 tot km 3.310.

Middelburg, 2 februari 2017

Nummer : 17002307

Afdeling : Beheer en Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg Yerseke – Kruiningen (N673) ;

Aanduiding fiets/bromfietspad gedeelte oostelijke parallelweg langs de Molendijk, van km 1.390 tot km 2.200;

Instellen gesloten verklaring voor vrachtauto's vanaf Capelleweg tot spoorwegovergang van

km 2.870 tot km 3.310.

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N673 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

Tot voor kort was de fietsroute van Yerseke naar Krabbendijke over de Olzendepolder. Door de aanleg van een nieuw bedrijventerrein en de verbreding van het noordelijk gedeelte van de Olzendepolder is de fietsroute verlegd naar de oostelijke parallelweg van de N673 waardoor het veel drukker is geworden met (brom)fietsverkeer.

De oostelijke smalle paralelweg langs de Molendijk (N673) tussen Molendijkseweg en Olzendepolderweg is een openbare weg waar thans alle verkeer wordt toegelaten met uitzondering van vrachtverkeer.

Tussen Molendijk huisnummer 46 en Molendijk huisnummer 56 komt er één landbouwperceel ontsluiting op de parallelweg uit. Het doorgaande landbouwverkeer en ander gemotoriseerd verkeer dient echter (bij voorkeur) over de hoofdrijbaan van de Molendijk te rijden. Immers de parallelweg is veel te smal (3 m) om breed (landbouw)verkeer samen met (brom)fietsers over de parallelweg te laten rijden. In feite geldt dat ook voor personenauto’s en fietsers samen. Daar komt bij dat door de bochten in de weg en de directe ligging tegen de dijk, het wegverloop onoverzichtelijk is waardoor tegenliggers voor verrassingen komen te staan. Het verder scheiden van verkeerssoorten is de oplossing voor de verkeersveiligheid van de (brom)fietsers.

De noodzaak om gemotoriseerd verkeer op de parallelweg tussen de huisnummers 46 en 56 toe te laten is er eigenlijk niet. De parallelweg is ook niet geschikt als vervangende route voor de hoofdrijbaan als daar bijvoorbeeld werkzaamheden zijn. Nummer 46 is via de noordzijde via de Molendijkseweg goed bereikbaar en nummer 56 via de Olzendedijk. Daar komt bij dat, naast het verleggen van bovengenoemde fietsroute, momenteel het nieuwe bedrijventerrein Olzendepolder bouwrijp is/wordt gemaakt, er meer fietsverkeer over de parallelweg zal gaan rijden naar het nieuwe bedrijventerrein. Immers voor (brom)fietsers zijn er twee kortsluitingen gemaakt tussen het nieuwe terrein en de parallelweg.

Door de ontwikkeling van het bedrijventerrein Olzendepolder wordt de druk op het kruispunt Molendijk – Molendijkseweg nog groter dan op dit moment, waardoor er extra wachttijden ontstaan omdat verkeer op de Molendijkseweg voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de Molendijk. Die wachttijden zijn er nu al. Het gevolg is dat verkeer uitwijkt over de parallelweg om vervolgens bij de Olzendedijk op de N673 te komen of zelfs bij de spoorwegovergang op de N673. Dit is in de huidige situatie onwenselijk en zeker in de situatie als er 1400 motorvoertuigen per etmaal extra van het nieuwe bedrijventerrein op de Molendijkseweg komen te rijden.

Momenteel worden er serieuze plannen gemaakt voor de aanleg van de 1e fase van de Zanddijk waarbij de ontsluiting van de bedrijventerreinen aan de zuidzijde zal geschieden. In die plannen is er geen (brom)fietsverkeer mogelijk over de Olzendepolder en dienen alle fietsers langs de Molendijk te rijden. Het idee is om daar dan een volwaardig fietspad van te maken.

Door nu al een gedeelte van de huidige parallelweg tussen beide uitritten (huisnummer 46 en de landbouwuitrit) om te vormen tot een fiets/bromfietspad (G12a) en de aansluitende weggedeelten,

van km 1.150 tot km 1.390, aan te geven als doodlopende weg met onderbord uitgezonderd (brom)fietsers anticiperen we nu op het ongewenste gemotoriseerde verkeer op de parallelweg en op de toekomstige situatie na aanleg van de 1e fase Zanddijk.

Op het desbetreffende weggedeelte geldt thans een gesloten verklaring voor vrachtverkeer. Aangezien vrachtverkeer niet is toegestaan op een fiets/bromfietspad, dient deze te worden ingetrokken.

Dit verbod is vastgelegd bij besluit van 25 november 1974. De hierin opgenomen geslotenverklaring voor vrachtauto's heeft echter een grotere reikwijdte en heeft ook betrekking op een ander aansluitend weggedeelte, waarop dit verbod wel van kracht dient te blijven. Inmiddels is ook de kilometrering van de weg aangepast. Daarom is het gewenst de geslotenverklaring naar de huidige situatie aan te passen onder gelijktijdige intrekking van voornoemd besluit van 1974.

De voorgenomen verkeersmaatregel is besproken met de bewoners en bedrijven wier percelen en/of ontsluitingen grenzen aan het desbetreffende gedeelte van de Molendijk (huisnummers 44, 46 en 56 en Grintweg 23). Zij hebben aangegeven zich hierin te kunnen vinden, mede omdat deze maatregel tot stand is gekomen op hun verzoek en omdat de bereikbaarheid en ontsluiting van hun percelen geborgd is. Voor de toerit naar de wei van het bedrijf / perceel Molendijk 56 zal een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RV\/) 1990 worden verleend, omdat er geen andere mogelijkheid is om dit perceel te bereiken.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

Lid 1, sub. a: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Lid 1, sub. b.: het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Lid 1, sub. c.: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerders, te weten de gemeente Reimerswaal en het Waterschap Scheldestromen.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

b e s  l u i t e n wij:

 

 • 1.

  door plaatsing van verkeersborden G12a van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RV\/) 1990, het gedeelte van de provinciale weg Yerseke – Kruiningen (N673), van km 1.390 tot km 2.200, gedeelte van de oostelijke parallelweg langs de Molendijk, in beide richtingen aan te duiden als fiets/bromfietspad;

 • 2.

  door plaatsing van verkeersborden C7 van voornoemde bijlage, het gedeelte van de in sub. I. genoemde provinciale weg, van km 2.870 tot km 3.310, gedeelte vanaf de Capelleweg tot de spoorwegovergang, in beide richtingen, gesloten te verklaren voor vrachtauto's;

 • 3.

  in te trekken het besluit van 25 november 1974, No. 2377/134/1, 2e Afdeling;

 • 4.

  dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

  

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

  

M.J. Krombeen, QC

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

 

Mededelingen

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

de heer W. Blommaert, afdeling Mobiliteit en Samenleving, telefoonnummer: 0118-631612;

de heer A. Francke, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118-63 1009 of 06-28904090;

mevrouw A. Caljouw, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631571.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer

0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven