Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 8699Vergunningen

Besluit Legger duinwaterkering Terschelling, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING (RWS-2016/48170)

Rijkswaterstaat Noord-Nederland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de primaire duinwaterkering op Terschelling.

De beheerder van een primaire waterkering dient, gelet op het bepaalde in artikel 5.1 lid 1 van de Waterwet, zorg te dragen voor de vaststelling van een legger. De legger voor de primaire waterkering omschrijft waaraan deze moet voldoen naar ligging, vorm, afmeting en constructie.

Ter voorbereiding op het besluit heeft de ontwerplegger ter inzage gelegen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de ontwerplegger is één zienswijze ingediend.

Terinzagelegging

Het besluit, alsmede de ter zake zijnde stukken liggen van 20 februari 2017 tot en met 3 april 2017 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende adressen:

  • Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, Leeuwarden;

  • gemeente Terschelling, burgemeester van Heusdenweg 10-A, West-Terschelling.

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4, Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) kan een belanghebbende, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep indienen bij:

De rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Ook belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht op de ontwerplegger kunnen beroep indienen. Het beroep dient te worden ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • d. de gronden van het beroep;

  • e. handtekening/ondertekening van het beroepschrift en

  • f. zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het beroep betrekking heeft.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Hiertegen kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld bij de Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank. De rechtbank brengt griffierecht in rekening.

Beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een digitale handtekening via DigiD vereist.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over het besluit kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met mevrouw L. Dijkman of de heer B. van der Meulen van Rijkswaterstaat, telefoon 088 – 797 44 00. De tekst van het besluit wordt u op verzoek (digitaal) toegezonden.

Projectplan Waterwet

De wijziging van de ligging van het tracé van de primaire waterkering is vastgelegd in het Projectplan Waterwet Verruiming primaire waterkering, RWS-2016/48167. Het Projectplan is samen met het goedkeuringsbesluit en de nota van zienswijzen door de Provincie Fryslân gepubliceerd en ligt ter inzage van 13 februari 2017 tot 27 maart 2017.