Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2017, 852Ruimtelijke plannenBekendmaking bestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 22 december 2016 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Herontwikkeling Oudegracht 245, Binnenstad, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHEROUDEGRACHTBIN-VA01.gml, en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt gevormd door het complex aan de Oudegracht 245 en de panden aan de Springweg 102C, 102D en 102E en de daarbij behorende tuinen. Het complex wordt globaal begrensd door de Oudegracht, de Brandstraat, de Springweg en de Zwaansteeg. Het plangebied is omgegeven door de Oudegracht aan de oostzijde, bestaande bouwblokken aan de noord- en zuidzijde en een (semi)openbare binnentuin aan de westzijde.

 

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van het gebouwencomplex Oudegracht 245 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan maakt diverse invullingen van het complex mogelijk, zoals culturele functies, hotel, horeca, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en woningen. Ondergeschikt aan deze functies kan ook detailhandel en creatieve bedrijvigheid gerealiseerd worden.

 

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 12 januari 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 22 februari 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

 

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan.

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

 

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.