Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 8087

Gepubliceerd op 17 februari 2017 09:00
Inhoudsopgave

Wet milieubeheer MER-beoordeling Gebr. van Eijck Loonbedrijf B.V.

Logo Noord-Brabant

Gebr. Van Eijck zijn voornemens om een vergunning in het kader van de  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te vragen voor de uitbreiding van hun inrichting en activiteiten aan de Schellestraat 14 – 16 te Alphen. Het voornemen omvat activiteiten met opslag en overslag van grond, zand en zout, alsmede het in werking hebben en vergroten van de capaciteit van een mestvergistingsinstallatie.

 

Ingevolge artikel 7.2 van de Wet milieubeheer en categorie 18.1 van bijlage D van het Besluit milieu-effectrapportage is de laatstgenoemde voorgenomen activiteit m.e.r beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat het college van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, alvorens de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer, rekening te worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Alphen-Chaam. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente Alphen-Chaam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze behandelende medewerker, de heer ing. G.A.M. van Dooren, telefoon (013) 20 60 303.

 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedures van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

's-Hertogenbosch, februari 2017.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl