Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2017, 7993Ruimtelijke plannenBekendmaking gemeente Kapelle vaststelling bestemmingsplan 3e herziening Buitengebied. Betreft aanpassing regeling landschappelijke inpassing huisvesting arbeidsmigranten.

Logo Kapelle

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken bekend dat met ingang van donderdag 16 februari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het:

 

ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 3e herziening Buitengebied; 

 

Plangebied

Het plangebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente Kapelle, met uitzonderingen van de woonkernen, recreatie- en bedrijventerreinen.

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan betreft een herziening van de regeling voor de landschappelijke inpassing voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Het plan inzien

U kunt het bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis te Kapelle, bij de balie burgerservice, Kerkplein 1 te Kapelle. Het plan is tevens in pdf-formaat te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl via het pad Actueel > Bekendmakingen > Bestemmingsplan en via het pad Inwoner > Bouwen en Wonen > Bestemmingsplannen > vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening. De volledige digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan, met code NL.IMRO.0678.buitengebied HZ003-Vast is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl;

 

Wijzigingen/reageren

Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling ook geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen beroep ingesteld worden door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Dat beroepschrift kan dan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kapelle, 15 februari 2017

Burgemeester en wethouders van Kapelle