Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2017, 7975OverigReserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op diverse locaties in Breda.

Logo Breda

DV17VB0087 d.d. 9 februari 2017.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2016, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 juni 2016, van kracht geworden op 6 juli 2016, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Uit het oogpunt van:

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, als bedoeld in de Wet Milieubeheer.

 

Is het gewenst om

Bij de hierna volgende genoemde locaties 1 tot en met 3 twee parkeerplaatsen te reserveren en op locatie 4 één parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s;

Jan Ligthartstraat laatste 2 plaatsen tegenover nummer 53

Johan Willem Frisolaan naast groenvoorziening ter hoogte van nummer 13

Graaf Hendrik III Laan tegenover nummer 119

Beyerd-Vlaszak parkeerterrein tegenover nummer 37 (hier wordt slechts één parkeerplaats gereserveerd)

 

Een en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen ‘Locatie 1. Jan Ligthartstraat’, ‘Locatie 2. Johan Willem Frisolaan’, ‘Locatie 3. Graaf Hendrik III Laan’, ‘Locatie 4. Beyerd-Vlaszak’.

 

Motivering

 

Algemeen

Breda onderschrijft de visie van de provincie Noord-Brabant om elektrische mobiliteit te ondersteunen vanwege milieu en economische overwegingen. Het college heeft daartoe op 12 april 2011 ingestemd met de “Visie Elektrisch Vervoer Brabantstad”. Elektrische mobiliteit kent geen lokale uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en is geluidsarm. De oplaadpalen laden op met ‘groene stroom’ waardoor ook de CO2-uitstoot nihil is hetgeen bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatuitvoeringsprogramma van de gemeente.

 

Breda wil het rijden met elektrische auto’s stimuleren en in de praktijk mogelijk maken door oplaadpalen te plaatsen in openbaar gebied. De gemeente is een overeenkomst aangegaan met de provincie Noord-Brabant om de door de provincie beschikbaar gestelde oplaadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen.

 

Verwacht wordt dat het aantal e-auto’s de komende tijd zal toenemen omdat steeds meer autofabrikanten al dan niet 100% elektrische auto’s op de markt brengen.

 

Locatiekeuze algemeen

Elektrisch vervoer is nog volop in ontwikkeling en maakt het noodzakelijk dat de accu’s regelmatig moeten worden opgeladen. Niet iedereen kan over de mogelijkheid beschikken om op privéterrein te parkeren en daar op te laden. Daarom dienen hiervoor ook publiek toegankelijke voorzieningen te worden gerealiseerd in openbaar gebied.

 

De locaties voor het plaatsen van oplaadpalen in het openbaar gebied moeten voldoen aan diverse door de netbeheerder en de gemeente Breda gestelde (technische) eisen en voorwaarden met betrekking tot aanleg, beheer en onderhoud.

 

Voor het beoordelen van de locaties worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

de locatie voor het plaatsen van de laadpaal en de bijbehorende parkeerplaats(en) liggen op gemeentegrond, is de gehele dag openbaar toegankelijk en is niet afgesloten met slagbomen, poortjes en dergelijke,

het betreft bestaande of reeds geplande parkeerplaatsen,

het ter plaatse geldende parkeerregime blijft van toepassing,

toegankelijk voor een onbepaalde groep gebruikers maar uitsluitend voor het opladen van een elektrische auto,

locaties waarvan wordt verwacht dat deze een voldoende gebruik van de oplaadpaal kennen,

per stopcontact van de oplaadpaal is een uitsluitend voor het opladen gereserveerde parkeerplaats aanwezig,

bij locaties die door e-rijders worden aangevraagd wordt verder nog gelet op:

een locatie waar de oplaadpaal het best tot zijn recht komt.

een redelijk beloopbare afstand tot de oplaadpaal van maximaal circa 300 meter.

mogelijke alternatieven die binnen redelijke afstand beschikbaar zijn en de beschikbaarheid van dit oplaadpunt (bij een reeds hoge bezetting van de oplaadlocatie kan overwogen worden een extra oplaadlocatie te plaatsen).

 

Bebording bij oplaadpaal

Bij de parkeerplaatsen zal het bord E04, parkeergelegenheid, geplaatst worden met onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en het onderbord OB504, twee pijlen (uitgezonderd bij locatie 4 waar een parkeerplaats wordt gereserveerd). De pijlen wijzen op de twee parkeerplaatsen die gereserveerd worden. In het wegdek wordt (waar mogelijk) per parkeerplaats een markering aangebracht om de parkeerplaats aan te duiden.

 

1. Jan Ligthartstraat laatste 2 plaatsen tegenover nummer 53

Uit de omgeving van deze locatie zijn meerdere aanvragen ontvangen voor een oplaadpaal. Het aantal aanwezige oplaadpalen in dit gebied is niet voldoende. Binnen redelijke afstand is nog geen ander oplaadpunt beschikbaar. De verwachting is dat het aantal e-rijders in deze omgeving nog verder zal toenemen. De locatie is goed zichtbaar en bereikbaar voor e-rijders woonachtig of met een bestemming in de omgeving. De locatie voldoet aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. Daarom is besloten hier twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

 

2. Muiderslotstraat naast Duurstedestraat 2

Uit de omgeving van deze locatie zijn meerdere aanvragen ontvangen voor een oplaadpaal. Het aantal aanwezige oplaadpalen in dit gebied is niet voldoende. Binnen redelijke afstand is nog geen ander oplaadpunt beschikbaar. De verwachting is dat het aantal e-rijders in deze omgeving nog verder zal toenemen. De locatie is goed zichtbaar en bereikbaar voor e-rijders woonachtig of met een bestemming in de omgeving. De locatie voldoet aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. Daarom is besloten hier twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

 

3. Graaf Hendrik III Laan tegenover nummer 119

Uit de omgeving van deze locatie zijn meerdere aanvragen ontvangen voor een oplaadpaal. Het aantal aanwezige oplaadpalen in dit gebied is niet voldoende. Binnen redelijke afstand is nog geen ander oplaadpunt beschikbaar. De verwachting is dat het aantal e-rijders in deze omgeving nog verder zal toenemen. De locatie is goed zichtbaar en bereikbaar voor e-rijders woonachtig of met een bestemming in de omgeving. De locatie voldoet aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. Daarom is besloten hier twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

 

4. Beyerd -Vlaszak parkeerterrein tegenover nummer 37

Uit de omgeving van deze locatie zijn meerdere aanvragen ontvangen voor een oplaadpaal. Het aantal aanwezige oplaadpalen in dit gebied is niet voldoende. De verwachting is dat het aantal e-rijders in deze omgeving nog verder zal toenemen. De locatie is goed zichtbaar en bereikbaar voor e-rijders woonachtig of met een bestemming in de omgeving. De locatie voldoet aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. Daarom is besloten hier één parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. (Op deze locatie zal een nieuw soort oplaadpunt toegepast worden, een zogenaamde streetplug. Deze zit ondergronds en is dus niet zichtbaar in het straatbeeld. Meer informatie is te vinden www.streetplug.nl)

 

Belangenafweging

 

Elektrisch vervoer is in ontwikkeling en zowel Rijk, Provincie als de gemeente Breda wensen de kansen te benutten om elektrisch vervoer te stimuleren. Elektrisch vervoer kan een bijdrage leveren aan verbetering van de lokale leefkwaliteit (geluid, luchtkwaliteit, klimaat) en ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit, energietransitie, economie en innovatie. Hiermee wordt dan ook een algemeen belang gediend.

 

De gemeente heeft daarom besloten parkeerruimte te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s.

Wij zijn van mening dat het reserveren van bestaande parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s niet zondermeer betekent dat er sprake zal zijn van extra auto’s die beslag leggen op de bestaande hoeveelheid parkeerplaatsen. Elektrische auto’s vervangen meestal een aanwezige conventionele auto. In die zin is er geen verlies aan parkeerruimte.

 

De gemeente heeft besloten om parkeerruimte te reserveren in het belang van de positieve gevolgen voor het milieu van het elektrisch rijden.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Breda.

 

Besluiten

I. Op hieronder genoemde locatie 1 t/m 3 twee parkeerplaatsen en op locatie 4 één parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s. Bij de parkeerplaatsen zal een verkeersbord E04, parkeergelegenheid, geplaatst worden met onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en onderbord en het onderbord OB504, twee pijlen (dit onderbord enkel bij locatie 1 t/m 3). Op de volgende locatie worden parkeerplaatsen gereserveerd;

1. Jan Ligthartstraat laatste 2 plaatsen tegenover nummer 53

2. Johan Willem Frisolaan naast groenvoorziening ter hoogte van nummer 13

3. Graaf Hendrik III Laan tegenover nummer 119

4. Beyerd-Vlaszak parkeerterrein tegenover nummer 37 (hier wordt slechts één parkeerplaats gereserveerd)

 

II. Een en ander overeenkomstig tekeningen, ‘Locatie 1. Jan Ligthartstraat’, ‘Locatie 2. Johan Willem Frisolaan’, ‘Locatie 3. Graaf Hendrik III Laan’, ‘Locatie 4. Beyerd-Vlaszak’ welke onderdeel uitmaken van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 9 februari 2017.

 

 

Breda, 9 februari 2017.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. M. Burm via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s op diverse locaties in Breda’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekeningen ‘Locatie 1. Jan Ligthartstraat’, ‘Locatie 2. Johan Willem Frisolaan’, ‘Locatie 3. Graaf Hendrik III Laan’, ‘Locatie 4. Beyerd-Vlaszak’