Vastgesteld bestemmingsplan 'Heteren, Boterhoeksestraat ongenummerd (tussen 12b en 12c)'

Logo Overbetuwe

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Heteren, Boterhoeksestraat ongenummerd (tussen 12b en 12c)' op 10 januari 2017 vaststelde.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de bouw van een nieuwe woning aan de Boterhoeksestraat tussen 12b en 12c in Heteren juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan 'Heteren, Boterhoeksestraat ongenummerd (tussen 12b en 12c)' ligt met ingang van donderdag 9 februari 2017 tot en met woensdag 22 maart 2017 ter inzage.

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, locatie Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur, donderdag van

17.00 - 20.00 uur).

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1734.0231HTRNboterstron-VSG1.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://bronro.overbetuwe.nl/C854C3A5-6D4A-428A-9E00-19D1B14B62E0/.

U kunt de stukken ook digitaal inzien www.overbetuwe.nl/ruimtelijkeplannen.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend.

Als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunt u beroep instellen.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 23 maart 2017 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 4 mei 2017. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Naar boven