Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 7830

Gepubliceerd op 8 februari 2017 09:09Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 februari 2017, nr. 2017-0000064263, houdende benoeming van de leden van de staatscommissie voor het parlementair stelsel en toekenning van een vergoeding aan die leden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 (Begripsbepaling)

In dit besluit wordt verstaan onder staatscommissie: de staatscommissie voor het parlementair stelsel zoals bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel.

Artikel 2 (Leden)

 • 1. Voorzitter, tevens lid, van de staatscommissie is: J.W. (Johan) Remkes.

 • 2. De andere leden van de staatscommissie zijn:

  • C.C. (Carla) van Baalen;

  • E.J. (Eric) Janse de Jonge;

  • J. (Jacob) Kohnstamm;

  • R.A. (Ruud) Koole;

  • E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst;

  • T.W.G. (Tom) van der Meer;

  • A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt.

Artikel 3 (Secretaris)

 • 1. Secretaris van de staatscommissie is: M.H. (Meine Henk) Klijnsma.

 • 2. Plaatsvervangend secretaris van de staatscommissie is: A. (Ardaan) van Ravenzwaaij.

Artikel 4 (Vergoeding)

De voorzitter en de andere leden ontvangen een vaste vergoeding per maand, afgeleid van het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een deeltijdfactor 0,1.

Artikel 5 (Inwerkingtreding)

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Dit besluit vervalt op het moment dat de staatscommissie wordt opgeheven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 februari 2017

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

TOELICHTING

De staatscommissie parlementair stelsel is ingesteld door middel van het Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel (een koninklijk besluit). In het onderhavige besluit worden de voorzitter en de leden benoemd en wordt hun vergoeding bepaald. Daarnaast vindt de benoeming plaats van de secretaris en van de plaatsvervangend secretaris.

Bij de selectie en benoeming van de leden is gelet op gezaghebbendheid, specifieke deskundigheid en een evenwichtige samenstelling. De werkzaamheden van de voorzitter en de leden zullen een aanzienlijk tijdsbeslag vergen gezien het fundamentele karakter van de taakopdracht. Daarom ontvangen zij een vaste vergoeding gekoppeld aan een deeltijdfactor. Deze is vastgesteld op 0,1, wat overeenkomt met een halve dag per week.

De Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl