Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (twaalfde wijziging)

Logo Dordrecht

Het COLLEGES van BURGEMEESTER en WETHOUDERS, de BURGEMEESTERS en de GEMEENTERADEN van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende,

 

dat op 8 maart 2006 de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) in werking is getreden;

dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam met ingang van 1 januari 2018 als deelnemer zal toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

dat daarnaast enkele inhoudelijke wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de tekst van de gemeenschappelijke regeling;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T E N:

 

1. de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, versie 12.0 als volgt te wijzigen:

Artikel I

 

 • A.

  In de aanhef wordt na "Dordrecht" toegevoegd Hardinxveld-Giessendam;

 • B.

  In artikel 1, eerste lid onder g wordt na "Dordrecht" toegevoegd Hardinxveld-Giessendam,;

 • C.

  In artikel 1, eerste lid onder p wordt na belastingen toegevoegd en rechten;

 • D.

  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Onder het kopje Fysiek vervallen de onderdelen e en h, onder vernummering van de onderdelen f tot en met k tot e tot en met i;

  • b.

   In het derde lid komt onderdeel a onder het kopje Sociaal te luiden: De Wmo 2015, voor zover dit de maatwerkvoorzieningen betreft, zoals nader aangeduid in de desbetreffende begripsbepaling van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015, met inbegrip van de bevoegdheden genoemd in artikel 6.1 Wmo 2015 en met uitzondering van beschermd wonen en opvang. Op de onderdelen beschermd wonen en opvang voert de Drechtsteden slechts die taken uit waartoe door de Centrumgemeente Dordrecht specifiek opdracht is gegeven.;

  • c.

   Onderdeel e onder het kopje Sociaal komt te luiden: De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, voor zover betrekking hebbend op de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang alsmede de vergoeding van kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie (hoofdstuk 1);

  • d.

   Onder vernummering van de leden 4 en 5 tot 5 en 6 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd, dat luidt:

   • 4.

    De gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt tot en met 31 december 2020 vrijstelling verleend van de in het derde lid, onder het kopje "Sociale werkvoorziening (Wsw)" genoemde taken. Aan de deelname kunnen door de Drechtraad voorwaarden worden verbonden.

 • E.

  Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In het eerste lid, onderdeel f vervalt in sub vi "en bodes";

  • b.

   Aan het eerste lid wordt onder het kopje Sociaal een onderdeel c toegevoegd, dat luidt: Het indienen van een verzoek tot instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden op grond van artikel 1:432 BW respectievelijk tot het verlengen of opheffen van een ingesteld bewind op grond van artikel 1:449 BW.

  • c.

   In het derde lid wordt na "Alblasserdam" toegevoegd en de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

 • F.

  Artikel 9, tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   De leden van de Drechtraad als bedoeld in het eerste lid onder b bestaan uit:

   • a.

    door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden, waarbij uit elke fractie die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd een lid wordt aangewezen en, indien mogelijk, een plaatsvervangend lid en

   • b.

    de collegeleden die door de gemeenten worden voorgedragen als lid van het Drechtstedenbestuur.

 • G.

  Bijlage 1 wordt vervangen door de bij dit besluit behorende Bijlage 1.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel III  

Dit besluit kan worden aangehaald als "Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (twaalfde wijziging)".

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

… …

…, … 2017.

De Burgemeester

Aldus besloten in de openbare vergadering van ……..…….……….. 2017.

De griffier, De voorzitter,

… …

Bijlage 1 Heffingen op basis van door deelnemende gemeenten vastgestelde belastingverordeningen

Bijlage Bijlage Bijlage

 

 

Belastingsoort / Gemeente

Alblasserdam

Dordrecht

Hardinxveld-Giessendam

Hendrik-Ido- Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Afvalstoffenheffing (incidentele diensten)

 

 

 

 

 

GEM/SCD

 

Afvalstoffenheffing (jaarlijkse heffing)

SVHW/SVHW

GBD/GBD

SVHW/SVHW

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

Havengeld (en kadegeld)

 

 

GEM/SCD

 

 

GEM/SCD

 

Bedrijveninvesteringszoneheffing (BIZ)

 

GBD/GBD

 

 

 

 

GBD/GBD

Eenmalig rioolaansluitrecht

 

 

 

GBD/GBD

GBD/GBD

 

 

Hondenbelasting

SVHW/SVHW

GBD/GBD

SVHW/SVHW

GBD/GBD

 

GBD/GBD

GBD/GBD

Kadegeld

 

 

 

 

GEM/SCD

 

 

Leges

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

Lijkbezorgingsrechten (jaarlijks onderhoudsrecht)

SVHW/SVHW

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

Lijkbezorgingsrechten (overige)

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

Marktgeld

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

GEM/SCD

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

SVHW/SVHW

GBD/GBD

SVHW/SVHW

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

Parkeerbelasting, naheffingsaanslag

GEM/SCD

GEM/GBD

 

 

 

 

GEM/GBD

Parkeerbelasting, vergunningafgifte

 

GEM/SCD

 

 

GEM/SCD

 

GEM/SCD

Precariobelasting

SVHW/SVHW

GBD/GBD

GEM/SCD

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

Reclamebelasting

 

GBD/GBD

 

 

 

 

 

Reinigingsrecht (jaarlijkse heffing)

 

EXT/GBD

 

 

 

GBD/GBD

EXT/GBD

Reinigingsrecht incidentele diensten

 

 

 

 

 

GEM/SCD

 

Rioolheffing

SVHW/SVHW

GBD/GBD

SVHW/SVHW

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

Staangeld

 

 

GEM/SCD

 

 

 

 

Toeristenbelasting

SVHW/SVHW

 

 

 

GEM/SCD

 

 

WOZ

SVHW/SVHW

GBD/GBD

SVHW/SVHW

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

GBD/GBD

 

 

Toelichting:

In deze bijlage wordt tevens weergegeven voor welke heffing bij welke organisatie het heffings- en invorderingsambtenaarschap is belegd.

De instantie voor de / geeft de heffingsambtenaar weer en achter de / de invorderingsambtenaar

Uitleg codering:

GEM = daartoe door het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente aangewezen gemeenteambtenaar

GBD = daartoe door het Drechtstedenbestuur aangewezen ambtenaar van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

SCD = daartoe door het Drechtstedenbestuur aangewezen ambtenaar van Servicecentrum Drechtsteden

EXT = daartoe door het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente aangewezen gemeenteambtenaar of externe functionaris

SVHW = daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

 

Naar boven