Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2017, 75470Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Resort Mooi Bemelen

Logo Eijsden-Margraten

 

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Eijsden-Margraten op 12 december 2017 het bestemmingsplan ‘Resort Mooi Bemelen’ (planidentificatienummer: NL.IMRO.1903.BPRECR1050-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.  

Op een gedeelte van het terrein van de voormalige camping Mooi Bemelen was de realisatie van maximaal 145 recreatiewoningen reeds toegestaan. Het bestemmingsplan Resort Mooi Bemelen maakt het mogelijk om dit aantal binnen een groter gebied van de voormalige camping te kunnen realiseren.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 28 december 2017 tot en met woensdag 7 februari 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in het vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl en via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1903.BPRECR1050-VG01.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen.

Voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft kan beroep worden ingesteld door degene die hierdoor belanghebbende is geworden. Deze belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan zijn aangebracht, kunnen gedurende bovengenoemde periode eveneens beroep indienen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van een beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn – naast het indienen van beroep – een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze situatie wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dit verzoek is beslist.

 

Eijsden-Margraten, 27 december 2017