Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondStaatscourant 2017, 75412Instelling gemeenschappelijke regelingenOpheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1

Logo Helmond

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1. per 1 februari 2018 op te heffen en het daarbij opgerichte openbaar lichaam te ontbinden.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 november 2017.

De raad voornoemd,

de voorzitter

de griffier