Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2017, 75386OverigONTTREKKING AAN HET OPENBAAR VERKEER

Logo Eindhoven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 2017, ingevolge de bepalingen van Wegenwet, heeft besloten tot onttrekken van de wegen Nobelstraat en de Röntgenstraat aan het openbaar verkeer.

Het besluit van de gemeenteraad, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van donderdag 28 december 2017 gedurende zes weken (tot en met 7 februari 2018) voor een ieder ter inzage op het Inwonersplein (Stadskantoor), Stadhuisplein 10, Eindhoven. De openingstijden van het Inwonersplein zijn maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur.

Het ontwerpbesluit heeft conform artikel 3:10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor iedereen ter inzage gelegen met ingang van 31 augustus 2017 gedurende een termijn van 6 weken met de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Op grond van artikel 7:1, lid 1 onderdeel d van de Awb kan tegen dit besluit geen bezwaar worden gemaakt. Omdat tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen zijn ingediend kunnen uitsluitend belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen of niet tijdig zienswijzen hebben ingebracht, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroepschrift dient te zijn ingediend binnen de periode dat het besluit ter inzage ligt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

 • 4.

  de gronden van het beroep.

 

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijk met uw beroep op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht. Dat kan schriftelijk via Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht (voor het digitaal indienen heeft u DigiD nodig). Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het raadsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het raadsbesluit in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

 

 

Eindhoven 27 december 2017