Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 75216

Gepubliceerd op 29 december 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vastgesteld uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, kavels Middenweg’

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, kavels Middenweg’ op 19 december 2017 is vastgesteld.

Het plangebied betreft de westelijk gelegen gronden van het plan ‘De Keyser’, die grenzen aan de Middenweg, gesitueerd tussen perceel Middenweg 188 en de Morgenweg, te Middenbeemster. Het uitwerkings- en wijzigingsplan maakt het oprichten van vier vrijstaande woningen mogelijk.

Met betrekking tot het ontwerp uitwerkings- en wijzigingsplan zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het college heeft het uitwerkings- en wijzigingsplan, met in achtneming van een ambtshalve aanpassing, gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan ligt van 2 januari 2018 tot en met 13 februari 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De stukken kunnen tevens digitaal worden ingezien via onze website www.beemster.net en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de hierboven genoemde terinzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze kenbaar te maken.

Het uitwerkings- en wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het uitwerkings- en wijzigingsplan niet op. Degene die een beroepschrift heeft ingediend en van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan tevens op grond van artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening bij de voorzitter van de hiervoor aangehaalde afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het uitwerkings- en wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Middenbeemster, 21 december 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl