1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Logo Oss

 

Het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

Overwegende dat

 • -

  Het waterschap Aa en Maas en de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden en de voormalige gemeente Veghel samenwerken in de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

 • -

  De doelstellingen van deze samenwerking, zijnde het door samenwerken bevorderen van de kwaliteit, continuïteit en efficiency op het gebied van de beleidsvoorbereiding, heffing en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen, alsmede op het gebied van de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie, onverminderd actueel zijn;

 • -

  Het dagelijks bestuur en de colleges van burgemeester en wethouders van hun algemeen bestuur, respectievelijk gemeenteraden daartoe de vereiste toestemming hebben verkregen;

 • -

  De voormalige gemeente Veghel per 1 januari 2018 uittreedt uit de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

 • -

  De gemeenten Asten, Bernheze, Gemert-Bakel, Laarbeek, Sint Anthonis en Someren per 1 januari 2018 toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

 • -

  De huidige regeling actualisering behoeft naar aanleiding van de uittreding en toetreding van de genoemde gemeenten per 1 januari 2018.

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet dualisering gemeentebestuur, de Wet waardering onroerende zaken en het Reglement voor het waterschap Aa en Maas 2008.

Besluit

Vast te stellen:

De 1 e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

die luidt als volgt.

Artikel I. Wijzigingen

A.Artikel 1 lid g komt als volgt te luiden:

colleges: het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Uden, Sint Anthonis en Someren;

A.Artikel 1 lid i komt als volgt te luiden:

deelnemende gemeenten: de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Uden, Sint Anthonis en Someren;

A.Artikel 54 lid 5 komt als volgt te luiden:

Nadat een besluit als in het derde lid is genomen, gaat de toetreding in op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het besluit is genomen.

A.Artikel 55 lid 4 komt als volgt te luiden:

De gevolgen van de uittreding en de uittredingskosten die de uittreder moet betalen vanwege de uittreding uit het openbaar lichaam, worden door het algemeen bestuur vastgesteld.

Artikel II. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, of zoveel later als tenminste drievierde van de zeven thans deelnemende partijen tot wijziging hebben besloten

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid hebben de artikelen 35, 36 en 40, negende en tiende lid en de bepalingen uit afdeling 6 van hoofdstuk 2 van de gemeenschappelijke regeling geen betrekking op belastbare feiten die zich voordoen voor 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van BSOB van 21 december 2017.

De voorzitter, De secretaris,

H.J. Mak M. Vrisou van Eck MPM

Naar boven