Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 75199VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk instellen geslotenverklaring met venstertijden op een deel van de Buitenweg in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaatmaart 2013, van het college van burgemeester en wethoudersvan de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit betreft het instellen van een geslotenverklaring op de Buitenweg in Maarssen, ter hoogte van nummer 296, richting de Cramerlaan. Deze geslotenverklaring geldt voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen, uitgezonderd aanwonenden van de Buitenweg (nummers 296-306) en de Cramerlaan. Het besluit geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00u en 08.30u. Het besluit gaat in op 8 januari 2018 voor de duur van vier maanden.

Het doel van het verkeersbesluit is een verkeersveilige omgeving te creëren voor de schoolgaande kinderen. Daarnaast is het doel het fietsgebruik naar school te stimuleren.

Het verkeersbesluit wordt genomen op verzoek van de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard, de wijkagent van Zandweg-Oostwaard en bewoners van de Buitenweg en Cramerlaan in Maarssen. De scholen, Wereldkidz Palet en Het Kompas, zijn betrokken in het proces om tot het verkeersbesluit te komen, maar zijn niet overtuigd van de noodzaak van dit besluit.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond de Buitenweg en Cramerlaan in Maarssen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

  • Wordt de garantie voor de bereikbaarheid voor bewoners aan deze wegen, beoogd;

Het is dan ook gewenst om in Maarssen op de Buitenweg ter hoogte van nummer 296 richting de Cramerlaan een geslotenverklaring, met venstertijden en uitzondering voor aanwonenden, in te stellen. Hierdoor is het niet toegestaan het bovengenoemde deel van de Buitenweg richting de Cramerlaan in te rijden van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00u en 08.30u.

Hiervoor worden op de Buitenweg ter hoogte van nummer 296 aan weerskanten van de rijbaan, verkeersborden C06 met onderborden geplaatst.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert voorlopig positief op voorgestelde tijdelijke afsluiting.

BELANGENAFWEGING

Het doel is om, ten tijde van het aanvangen van de scholen, voor kinderen een veilige schoolroute en schoolzone te creëren en het fietsgebruik te stimuleren.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers en met name de schoolgaande kinderen is leidend in deze afweging.

Daarnaast is het belang van de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid gewogen.

Voor bezoekers en leveranciers is het tijdens de venstertijden niet mogelijk het benoemde gedeelte van de Buitenweg en de Cramerlaan te bereiken met een voertuig met meer dan twee wielen.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om op het deel van de Buitenwegter hoogte van nummer 296richting de Cramerlaanin Maarssen, een geslotenverklaring met venstertijden, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00u en 08.30u uitgezonderd aanwonenden,in te stellen vanaf 8 januari 2018 voor de duur van vier maanden.

Hiervoorworden ter hoogte van Buitenweg 296 verkeerborden C06 en onderborden, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

R. van Schalkwijk

Teamleider Buiten

Maarssen, 12 december 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.