Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2017, 75181VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit tijdelijke maatregel rotonde Darwinweg- Sandifortdreef-Zernikedreef

Logo Leiden

Situatietekening: 1343657

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

 

Overwegende dat:

 • de doorstroming en verkeersveiligheid op de rotonde Sandifortdreef-Darwinweg-Zernikedreef op dit moment onvoldoende zijn;

 • de verkeersmaatregel de rotonde Darwinweg- Sandifortdreef-Zernikedreef voorziet in:

  • het verleggen van het voorrangsfietspad en de voetgangersoversteekplaats (zebra) op de Sandifortdreef in noordoostelijke richting, zodat er meer ruimte ontstaat tussen de rotonde en het fietspad, waardoor (overstekende) fietsers beter zichtbaar zijn voor automobilisten;

  • het creëren van een opstelruimte tussen het voorrangsfietspad en de voetgangersoversteekplaats (zebra), zodat automobilisten in etappes kunnen passeren, waardoor de wachttijd vermindert en de doorstroming verbetert;

  • kleine aanpassingen in de voetpaden- en groenstructuur van het Leeuwenhoekpark om de bovengenoemde verkeersmaatregelen mogelijk te maken;

 • het gaat om een tijdelijke verkeersmaatregel van plus minus 3 jaar, waarna de gehele openbare ruimte van het Leiden Bio Science Park (LBSP) wordt heringericht;

 • uit het overleg met het Leids Universitair Medisch Centrum en de Hogeschool Leiden blijkt dat er draagvlak is voor deze verkeersmaatregel;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 • 1.

  het instellen van een voorrangsregeling ten gunste van het fietsverkeer dat de Sandifortdreef oversteekt ten noordoosten van de huidige oversteekplaats op de Sandifortdreef door het plaatsen van borden model B06 alsmede het onderbord OB503OB02 van bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede door het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 2.

  het instellen van een voetgangersoversteekplaats op de Sandifortdreef ten noordoosten van de huidige oversteekplaats op de Sandifortdreef door het plaatsen van borden model L2 van bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede door het aanbrengen van zebramarkeringen, zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990;

 • 3.

  het plaatsen van borden model G11 (verplicht fietspad) van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB502 (twee richtingen) langs het fietspad aan de noordzijde van de Sandifortdreef;

 • 4.

  de verkeersborden en verkeertekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

Leiden, 19-12-2017

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

A.H. Karbet

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

Definitief verkeersbesluit

Het verkeersbesluit is vanaf donderdag 28-12-2017 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 28-12-2017 tot en met 08-02-2017 ter inzage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk, ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van “bezwaar verkeersbesluit –tijdelijke maatregel rotonde Darwinweg-Sandifortdreef-Zernikedreef”. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.